Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw

18 juni 2014

De DGBC ontvangt de afgelopen periode veel alternatieve berekeningen voor industriële gebouwen. Om richting te geven aan de manier waarop deze berekeningen worden opgezet en aangeleverd, zijn de volgende interpretaties opgenomen in het Interpretatiedocument voor BREEAM-NL Nieuwbouw.

Documenten bij EPC berekening
Bij een aanvraag voor de goedkeuring van een alternatieve EPC berekening zijn de volgende documenten noodzakelijk:

  • EPC berekening;
  • korte notitie met onderbouwing invoerparameters (isolatie, infiltratie, energievoorziening, enz);
  • notitie met de procentuele verbetering;
  • plattegrond van het gebouw;
  • de verantwoording van de credit;
  • verklaring van de kennis en ervaring van de opsteller van de berekening;
  • het .xml bestand van de berekening;
  • als er gelijkwaardigheidsverklaringen worden gebruikt dienen deze toegevoegd te zijn;
  • indien van toepassing: bij een ambitie voor ENE 5 moet tevens een energieberekening zonder duurzame maatregelen aangeleverd worden;
  • indien van toepassing: onderbouwing van het aandeel hergebruik restwarmte, zie onderstaand.

Hergebruik van restwarmte van koel/vriescellen of andere industriële processen 
Door middel van een goed onderbouwde en gedocumenteerde berekening over een jaarcyclus moet aangetoond worden hoeveel restwarmte door het jaar geproduceerd wordt en hoeveel daarvan door het jaar heen effectief ingezet kan worden voor de ruimteverwarming van de industriefunctie.
 
Tapwater
Voor gebouwen met industriefunctie bestaat geen EPC-eis. In de BRL wordt voor industriële gebouwen daarom als alternatief de mogelijkheid gegeven de EPC te berekenen als een gebouw met sportfunctie met lage temperatuur. De EP-verbetering wordt dan bepaald t.o.v. de geldende energieprestatie-eis voor deze functie. De sportfunctie gaat echter uit van een hoog energieverbruik voor warmwaterverbruik, hoger dan voor de meeste industriefuncties verwacht mag worden. Dit hoge warmwaterverbruik voor de sportfunctie is echter ook opgenomen in het toelaatbare karakteristieke energiegebruik (de EPC eis). Voor de industriefunctie dient het energieverbruik voor warmtapwater daarom ook in de ontwerpberekening (karakteristiek energiegebruik van het ontwerp) voor het gehele gebruiksoppervlak meegenomen te worden met een conventionele standaard warmtapwaterinstallatie. Ook als geen warmtapwaterinstallatie aanwezig is.

Bekijk het Interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw.