FAQ

Categorieën:

BREEAM-NL Keurmerken

Certificeren

Een BREEAM-NL project kan je uitvoeren voor elk bestaand gebouw (BREEAM-NL In-Use), bouwproject (BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie) of gebied (BREEAM-NL Gebied). Ga je voor het eerst aan de slag met BREEAM, dan kan je starten met een quickscan. De quickscan kan je vinden via www.assessmenttool.nl. Het is verstandig om een BREEAM-NL Expert te betrekken bij uw project. Deze zijn speciaal opgeleid voor het begeleiden van een BREEAM-NL project. Een lijst met opgeleide experts kunt u vinden op breeam.nl.

Het kan voorkomen dat er iets op het certificaat niet helemaal juist is. Alleen de DGBC kan en mag certificaten aanpassen. Een e-mail naar helpdesk@dgbc.nl met daarin de exacte aanpassingen is voldoende voor een aanvraag. Bij het veelvuldige aanpassingen worden kosten per aanpassing van het certificaat gerekend. De tarieven zijn hier terug te vinden.

Er bestaat de mogelijkheid als het initiatief project gebonden is om een innovatiecredit aan te vragen. Het biedt ruimte om duurzame initiatieven die nog niet worden beoordeelt in de Beoordelingsrichtlijn toch te waarderen binnen de systematiek. Klik hier, voor een uitleg en het aanvragen van een innovatiecredit .

Het is goed mogelijk dat een project tegen onvoorziene omstandigheden aanloopt waardoor de deadline van één jaar niet wordt behaalt. Het is mogelijk om een verlenging van de deadline aan te vragen. Het projectteam moet daar een officiële aanvraag voor doen door een e-mail te sturen naar helpdesk@dgbc.nl. In deze e-mail moet de datum van de officiële ingebruikname van het gebouw worden vermeld. Er moet worden volledig worden onderbouwd waarom de deadline niet kan worden gehaald en wanneer wordt verwacht het Assessment in te dienen bij de QA.

De BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijnen zijn continu in onderhoudt en ontwikkeling. Aangezien BREEAM-NL een complex keurmerk is met vele verschillende criteria-eisen, ontvangen wij regelmatig input op credits of criteria-eisen. Deze input beoordelen wij in eerste instantie intern. Wanneer wij inschatten dat deze input een toegevoegde waarde heeft op de beoordelingsrichtlijnen, schrijven wij een concept interpretatie. Deze wordt voorgelegd aan onze Adviesgroepen. Deze bestaat uit een aantal Experts uit verschillende vakgebieden. Samen wordt besloten of de interpretatie wordt opgenomen. Input op credit of criteria-eisen kan worden verzonden naar Helpdesk@dgbc.nl.

Duurzaamheid is belangrijk onderdeel in de markt binnen alle vakgebieden. Dutch Green Building Council gebruikt BREEAM-NL als onafhankelijke meetmethode om te meten en beoordelen hoe duurzaam een gebouw is. Innoverende ideeen en producten spelen daar een belangrijke rol in. Er zijn verschillende manieren om deze binnen BREEAM-NL te beoordelen. Ten eerste kunnen duurzame idee op gebouwniveau, die nog niet worden beoordeelt binnen BREEAM-NL, een aanvraag doen op een innovatiecredit. Wanneer een idee meetbaar en aantoonbaar bijdraagt aan de duurzaamheid van een gebouw kan middels een innovatiecredit procedure 1% op de totaalscore worden opgeteld. Een onafhankelijk jury beoordeelt of het idee in aanmerking komt voor de 1% extra. Wanneer de innovatie is goedgekeurd komt deze op onze website te staan en is het mogelijk voor andere projecten de innovatiecredit toe te passen. Een innovatiecredit mag maximaal door vijf projecten worden geclaimd. Over producten in BREEAM-NL is een aparte issue geschreven.

De materialen met constructieve fouten moeten in de afval credits worden meegenomen en het extra transport ten behoeve van het afvoeren en leveren van nieuw materiaal moet ook worden meegenomen. Het extra materiaal hoeft niet te worden meegenomen in de MPG omdat in LCA berekeningen rekening is gehouden met productiefouten.

Bij ontevredenheid over de dienstverlening van de DGBC kan gebruik worden gemaakt van de klachtenprocedure. Deze is te downloaden van de website.  De indiener ontvangt vervolgens binnen 3 werkdagen een bevestiging dat de klacht ontvangen is en de klachtenprocedure gestart is. Wij proberen vervolgens in overleg met de indiener de kwestie op te lossen binnen het tijdskader dat is afgesproken. Daarbij is het goed om te weten dat de DGBC zelf de klacht zal behandelen en, na consultatie met de indiener, de DGBC ook beoordeelt of de klacht is afgehandeld.

Indien de klant na afhandeling van de klacht nog steeds ontevreden is, bestaat er een mogelijkheid tot beroep. De beroepsprocedure is eveneens te downloaden van de website. In overleg met de indiener zal het tijdskader worden afgesproken, en zal een onafhankelijke externe partij worden aangewezen om het beroep beoordelen. De uitspraak van de externe partij is bindend. In tegenstelling tot een klacht, kunnen aan een beroepsprocedure wel financiële consequenties verbonden zijn. De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van de beroepsprocedure en zullen vooraf aan het projectteam worden gecommuniceerd.

Klachten indienen en beroep aantekenen kan door middel van het helpdeskformulier, met “klacht" of "beroep" in de onderwerpregel.

Kijk eerst bij de credit in de online richtlijn bij de tab "interpretatie" en/of "hulp". Of gebruik het bijbehorende Interpretatiedocument. Hierin worden credits toegelicht. Het actuele Interpretatiedocument moet altijd gebruikt worden naast de Beoordelingsrichtlijn. Zijn er zaken nog steeds onduidelijk? Kijk dan op onze site bij Hulp bij Credits. Hierin wordt voor bepaalde credits aanvullende informatie geboden. Als er toch nog onduidelijkheden zijn kan je via het helpdesk de vraag insturen.

In de MIA/VAMIL milieulijst staat beschreven welke subsidie of investeringsvoordelen er zijn te behalen voor duurzaamheidsinvesteringen. Gebouwen die met BREEAM-NL zijn gecertificeerd worden daarbij in de hoogste categorie geplaatst. De MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn twee verschillende regelingen. Via deMIA/Vamil regeling kan je:

  1. fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
  2. innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

De MIA/Vamil regeling is te vinden op de website www.rvo.nl.

Zie voor de algemene stappen de pagina certificeren met BREEAM-NL.

Bekijk hiervoor de pagina met alle kosten en tarieven.

Het is de taak van het ontwerpteam, of de BREEAM-NL expert, om de assessor te overtuigen dat het voorstel van het ontwerpteam minstens gelijkwaardig is aan hetgeen dat in de beoordelingsrichtlijn staat beschreven en dat daarmee aan het doel van de credit is voldaan. Indien de expert ervan overtuigd is dat ‘x’ voldoende is en dit middels een uitgebreide verantwoording onderbouwd, kan in het specifieke project de assessor hiermee akkoord gaan.

Het is heel goed mogelijk dat bepaalde credits of eisen bij bijvoorbeeld de categorie gezondheid tegenstrijdig zijn met eisen of credits bij de categorie energie. Elke credit heeft een specifiek doel, het doel “een zo laag mogelijke CO2 emissie” kan bijvoorbeeld tegenstrijdig zijn met gezondheidscredits die als doel hebben “voldoende verlichting” of “daglichttoetreding”. Het is daarom ook vrijwel onmogelijk een score van 100% met BREEAM-NL te behalen, de drempel voor het hoogste niveau “een vijf sterren certificaat” ligt dan ook op 85%.

Jazeker. Zowel met GPR Gebouw als met Greencalc+ zijn afspraken gemaakt over harmonisatie. Een tool als GPR Gebouw blijft dus bruikbaar voor jouw organisatie. De DGBC zorgt samen met W/E voor een goede afstemming tussen BREEAM-NL en GPR Gebouw. Gezamenlijk doel is dat GPR Gebouw blijvend gebruikt kan worden, (onder andere) als pre-assessment instrument voor de BREEAM-NL keurmerken.

Door middel van certificering stijgt de waardering van het pand door huurders, medewerkers en relaties. Het feit dat het is gecertificeerd betekent dat het gebouw of project getoetst is door een onafhankelijke assessor aan duurzaamheidseisen die mede zijn opgesteld door de markt. Het is dus niet enkel op papier een goed gebouw, maar het is ook gebouwd zoals op papier is uitgetekend. Omdat een BREEAM-NL gebouw een goed gebouw is, geeft de overheid waardering aan BREEAM-NL projecten. Middels de MIA/VAMIL regeling zijn er investeringsvoordelen te behalen.

Op de projectenpagina van de DGBC is een overzicht van alle BREEAM-NL geregistreerde en gecertificeerde projecten.

DGBC verstrekt uitsluitend certificaten aan projecten in de gebouwde omgeving. Dit betekent dus dat bijvoorbeeld het certificeren van materialen, producten of organisaties niet tot de mogelijkheden behoort. Materialen, producten of organisaties kunnen derhalve ook nooit een BREEAM-NL certificaat hebben of claimen. Materialen of producten zouden wel kunnen bijdragen aan het behalen van een BREEAM-NL certificaat, bijvoorbeeld FSC-gecertificeerd hout, materialen met een lage milieubelasting etc.
De Dutch Green Building Council heeft de Dutch Green Building Guide ontwikkeld. Een catalogus van producten en diensten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Heb je interesse? ga naar www.dgbg.nl

Scope van de keurmerken

Nee. BREEAM-NL is een nationaal schema aangepast naar Nederlandse wet- en regelgeving. Wanneer een land geen nationaal schema heeft kan BREEAM International worden gebruikt. Kijk op www.breeam.com voor internationale BREEAM standaarden.

De BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn sluiten aan bij de BREEAM International beoordelingsrichtlijn. De beoordelingsrichtlijn van BREEAM-NL is een vertaalde versie van BREEAM International. Er heeft niet alleen een taaltechnische vertaling plaatsgevonden, maar ook een vertaling naar Nederlandse normen en standaarden. De eisen zijn bijvoorbeeld aangepast aan de Nederlandse best-practices en gebaseerd op NEN normen.

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is enkel geschikt voor grootschalige renovatie. Dit houdt in dat er wijzigingen van de gebouwschil (gevels, vloer, dak, ramen, deuren) en de installaties (verlichting, verwarming, koeling, ventilatie) met als doel levensduurverlenging van het gebouw. BREEAM-NL In-Use kan worden gebruikt om de renovatie te beoordelen, maar dan moet het gebouw een geldig BREEAM-NL In-Use certificaat bezitten alvorens de renovatie word uitgevoerd.

Het eerste verschil is dat bij Nieuwbouw en Renovatie de dat bouwplaats een onderdeel is van de scope. Omdat BREEAM-NL In-Use bestaande gebouwen betreft is er over het algemeen geen bouwplaats. BREEAM-NL In-Use is opgedeeld in drie verschillende delen (Asset, Beheer en Gebruik). Zij kunnen onafhankelijk van elkaar worden gecertificeerd, maar ook samen. Wanneer met BREEAM-NL In-Use het Asset wordt gecertificeerd, is de scope vergelijkbaar als die van Nieuwbouw en renovatie zonder bouwplaats. Er vindt een beoordeling plaats voornamelijk op gebouwniveau. Beheer en Gebruik gaat en stap verder dan Nieuwbouw en Renovatie en zegt iets over het duurzame beheer en gebruik van een gebouw. BREEAM-NL In-Use is een proces terwijl Nieuwbouw en Renovatie een momentopname is van het gebouw op het moment dat het gebouw is opgeleverd.

Er bestaat een ‘Bespoke’ procedure. Als men denkt dat de functie niet met de geldende richtlijn kan worden beoordeeld kan men het ‘aanvraagformulier Bespoke’ invullen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een laboratorium of een zwembad. Op basis van de functie kan er een specifieke richtlijn worden opgesteld. Zie hiervoor het Bespoke aanvraagformulier onder instructies op de downloadpagina.

  • Bij nieuwbouw – BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie;
  • Bij grootschalige renovaties – BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie;
  • Bij uitbreiding aan een bestaand gebouw – BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie;
  • Bij bestaande gebouwen – BREEAM-NL In-Use;
  • Bij beperkte renovaties – BREEAM-NL In-Use;
  • Bij een gebied – BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling.

Score

Er bestaat de mogelijkheid als het initiatief project gebonden is om een innovatiecredit aan te vragen. Een innovatiecredit biedt ruimte om duurzame initiatieven die nog niet worden beoordeeld in de Beoordelingsrichtlijn toch te waarderen binnen de systematiek. Klik hier, voor de volledige uitleg en het aanvragen van een innovatiecredit .

Voor elke innovatiecredit wordt één extra procentpunt aan de BREEAM-NL kwalificatie toegevoegd. In combinatie met exemplary performance kan er in totaal maximaal 10% extra worden gescoord.

Een gebouw kan extra verdienen als er wordt voldaan aan Exemplary Performance, dat wil zeggen voorbeeldige prestatiecriteria in een bestaande BREEAM-NL-credit. Voor elke Exemplary Performance wordt één extra procentpunt aan de BREEAM-NL kwalificatie toegevoegd. In combinatie met innovatiecredits kan er in totaal maximaal 10% extra worden gescoord.

Binnen BREEAM-NL wordt de score uitgedrukt in een percentage. Als alle punten binnen alle categorieën zijn behaald kan dus maximaal een score van 100% worden behaald.

Voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie en voor BREEAM-NL Gebied is het echter mogelijk om bovenop deze score nog extra punten te behalen. Dit kan door het behalen van zogenaamde Expemplary Performance (uitzonderlijke prestatie) en Innovatiecredits. Met het behalen van een exemplary performance of een innovatiecredit kan 1% extra aan de score worden toegevoegd. In totaal mag een project de score met maximaal 10% verhogen. De maximale score voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie en BREEAM-NL Gebied is zodoende 110%.

Alle BREEAM-NL geregistreerde maar ook gecertificeerde projecten zijn te vinden op onze projecten pagina of projectkaart. Klik hier om direct naar de projectenkaart te gaan.

De informatie die wordt weergegeven op de projectenpagina is direct gekoppeld aan de algemene gegevens uit de Assessmenttool. De projectinformatie en de afbeelding kan hier worden aangepast. Is het project al gecertificeerd en kan je niet meer bij de gegevens, zorg dan dat je de juiste informatie en afbeelding stuurt naar helpdesk@dgbc.nl. Voor de beste weergave is de afbeelding 620 x 220 pixels. 

In de projectomschrijving kunnen overigens ook foto's en filmpjes uit YouTube worden weergegeven.

Houd er rekening mee dat de QA drie weken de tijd nodig heeft om de assessments te beoordelen. In rustige periodes kan het voorkomen dat er sneller gereageerd wordt.  Bij een her-indiening staat in principe weer dezelfde drie weken voor de QA beoordeling. 

Terug naar boven

Experts en Assessoren

Experts en Assessoren

Het is verstandig om een BREEAM-NL Expert te betrekken bij een project. Hier vind je alle met BREEAM-NL geregistreerde en gecertificeerde projecten. Aan de rechterzijde kan je selecteren op gebouwfunctie. Als je hier kiest voor winkelfunctie zie je alleen projecten met een winkelfunctie. Door op een vergelijkbaar project te klikken verschijnt een overzichtspagina van dit project. Aan de rechterzijde kan je zien welke experts hierbij betrokken zijn. Daarnaast vind je hier een lijst met alle Expert en Assessoren.

Er zijn meerdere verschillen tussen het proces in BREEAM International en het Nederlandse certificeringssysteem. Het betekent dat een International Assessor niet automatisch wordt erkent als Assessor in Nederland. Een Top-up training is nodig om een erkende Assessor in Nederland te worden.

Hier vind je alle BREEAM-NL Experts en Assessoren.

DGBC leidt personen op voor twee verschillende rollen in het beoordelingsproces. Ten eerste Assessoren. Dit zijn onafhankelijke derden die de assessments van gebouwen en gebieden uitvoeren. DGBC geeft op basis van hun advies een certificaat uit of laat dat achterwege. Ten tweede Experts. Zij geven of advies, of bereiden de beoordeling voor. Ze zijn vaak werkzaam bij organisaties die gebouwen willen laten certificeren, maar ook zelf kennis in huis willen hebben, zodat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van de hele manier van werken. Een Expert kan echter ook werkzaam zijn bij een adviesbureau en als externe ingezet worden om te begeleiden bij de duurzame ontwikkeling en het voorbereiden van het assessment. Hier meer informatie.

Terug naar boven

Assessmenttool

Inloggen assessmenttool

Hieronder vind je veelgestelde vragen over het inloggen op de assesmenttool. Voor vragen over de werking van de tools ga naar de categorie: 'Tool gebruiken'

Als je toegang wil tot een bepaald Assessment moeten de gekoppelde Experts door jou worden benaderd. Zij hebben de mogelijkheid om personen te koppelen en ontkoppelen aan een Assessment.

Hier kan je een nieuw wachtwoord opvragen. Gebruik hiervoor de inlognaam of het e-mailadres waarmee je jouw account hebt aangevraagd.

Assessmenttool gebruiken

Het is mogelijk om een filmpje te uploaden in de Assessmenttool, maar dan moet het bestand worden gecomprimeerd tot een .zip bestand.

Om iets aan te passen in de Assessmenttool moet jouw account gekoppeld zijn aan het Assessment. Alle gekoppelde Experts in een Assessments hebben de mogelijkheid om het Assessment aan te passen. Mocht jij niet gekoppeld zijn aan het Assessment, dan kan je de gekoppelde Experts vragen om jouw account te koppelen. Het komt voor dat het Assessment ondanks dat het account is gekoppeld niet aan te passen is. Het kan voorkomen dat het Assessment is beoordeelt door de Assessor waardoor aanpassingen niet meer mogelijk zijn. Door een nieuwe versie aan te maken wordt het Assessment gekopieerd en opnieuw opgesteld voor aanpassingen. De eerdere versies worden nooit verwijdert.

De publicatiedatum wordt 2 weken na afgiftedatum ingesteld, hiermee heeft de assessor de gelegenheid om het certificaat te overhandigen aan de opdrachtgever. Na de publicatiedatum wordt het certificaat ook op de BREEAM-NL projectenpagina gepubliceerd en kunnen overige accounts in de assessmenttool het certificaat terugvinden.

Het gebruik van de Assessmenttool is gratis. Voor het invullen van een pre-assessment of Assessment heb je een account nodig. Vraag hier een account aan.

Voor een Quickscan of het vergelijken van scenario's in de Ambitie-tool is geen account nodig.

Ga naar de Assessmenttool.

Terug naar boven

Trainingen

Trainingen

Er zijn meerdere verschillen tussen het proces in BREEAM International en het Nederlandse certificeringssysteem. Het betekent dat een International Assessor niet automatisch wordt erkent als Assessor in Nederland. Een Top down training is benodigd om een erkende Assessor in Nederland te worden.

Nee. Alle trainingen worden in het Nederlands gegeven. Het is wel mogelijk om verantwoordingen en validaties in de Assessmentool in het Engels te formuleren.

Van Experts wordt verwacht dat zij elk jaar voldoen aan de permanente educatieverplichting. Dat kan door de E-learning te doen of een expert- of assessortraining te volgen. Dus ben je in 2019 expert geworden, zorg er dan voor dat je in 2020 je educatieverplichting behaald. Er wordt per kalenderjaar gekeken naar de verlenging van de expertstatus.

Dit kan onder andere door de E-learning te volgen. Met de E-learning kan je vanaf je eigen werkplek én op het moment dat het jou uitkomt voldoen aan de jaarlijkse educatieverplichting. Inschrijven voor de E-learning gaat via het Klantportaal. Meer informatie over de e-learning Permanente Educatie vind je hier.

Klantportaal

Het klantportaal is hier te vinden.

Ben je voor de eerste keer op het klantportaal dan klik je op wachtwoord vergeten. Gebruik het emailadres dat bij ons bekend is. Je krijgt automatische een tijdelijk wachtwoord toegestuurd waarmee je vervolgens kan inloggen op het klantportaal.

Klik op wachtwoord vergeten en vul je emailadres in. Je krijgt automatisch een tijdelijk wachtwoord in je mailbox waarmee je kan inloggen.

Als je op het klantportaal een emailadres invult dat niet bij ons bekend is, krijg je de melding mijn emailadres wordt niet gevonden. Controleer je Login naam in de mail die je van DGBC hebt ontvangen of neem contact op met de DGBC Academy.

Terug naar boven

Helpdesk

Helpdesk

De DGBC-helpdesk streeft ernaar binnen drie werkdagen een antwoord te bieden op algemene vragen. Voor de meer complexe onderwerpen geldt een antwoordtermijn van een week. Als de vraag tot een technisch precedent of tot een herziening van operationeel beleid leidt, of anderszins nader onderzoek vereist, kan het antwoord meer tijd kosten. De aanvrager wordt dan zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Terug naar boven