Innovatiecredits

De BREEAM-NL methodologie staat het waarderen van innovaties toe. Voor elke geaccepteerde innovatie wordt één procent aan de totaalscore toegevoegd. Innovaties ingediend voor 1 november 2016 kunnen slechts eenmalig worden toegepast. Goedgekeurde innovatiecredits die na 1 november 2016 zijn ingediend kunnen voor maximaal 5 projecten worden gebruikt.

Procedure

Een aanvraag voor een innovatie wordt gedaan door een vertegenwoordiger van het voor certificering geregistreerde project. Dit is doorgaans de BREEAM-NL Expert. Kijk voor de innovatieprocedure en het aanmeldformulier op de pagina Handleiding, Procedures en Instructies.

Innovaties

Een overzicht van de goedgekeurde innovatiecredits die kunnen worden geclaimd staat hieronder.


BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Goederentoegang vrieshuizen  Download Credit Claim Credit

378-NON-2011 Nieuwbouw vrieshuis Kotterkade te IJmuiden       

Deurverliezen zijn goed voor 20% van het energiegebruik van een vrieshuis . Met strokengordijnen en snelloopdeuren wordt getracht dit te verminderen. Deze oplossingen zijn weinig robuust en vragen veel nazorg. Sluizen met transportbanen kosten ruimte, deze is er meestal niet. Parlevliet en van der Plas Groep heeft in eigen beheer de overslagcarrousel ontwikkeld en toegepast in het nieuwe vrieshuis aan de Kotterkade in IJmuiden. Vanuit de expeditie worden twee pallets in de deur geplaatst. De deur maakt een draai van 180°C, waarna het product in het vrieshuis staat. De deur is constructief zo ontworpen dat er geen vrije luchtstroom ontstaat tussen expeditie en vrieshuis. 

Meer informatie: B. Vievermans, Adamasgroep

Ionisatie apparatuur  Download Credit Claim Credit

548-NOP-2011 NoMa House te Amsterdam       

De filtering van de buitenlucht door het ventilatiesysteem levert in principe geen bijdrage aan emissies die in het gebouw plaatsvinden, maar wel een groot aandeel kunnen hebben in de kwaliteit, zoals emissies van materialen in het interieur. Door de toepassing van ionisatie-apparatuur wordt de lucht gezuiverd tot in de verblijfsruimten. Waardoor inpandige emissies en de groeipotentie van bacteriën, virussen en schimmels worden gereduceerd. Op deze manier wordt de kwaliteit van de binnenlucht verhoogd.

Meer informatie: J. Berghout, DWA

Multi-Sensor    Download Credit Claim Credit

548-NOP-2011 NoMa House te Amsterdam

Het toepassen van een Multi-sensor die meet op stralingstemperatuur in plaats van op luchttemperatuur zorgt ervoor dat de installaties nauwkeuriger kunnen worden geregeld. Dit heeft positieve effecten vanuit het oogpunt van energie en comfortbeleving. Op dit moment bevindt de ontwikkeling van de multisensor in een testfase, het testen van de techniek maakt zodoende onlosmakelijk onderdeel uit van dit credit. Het toepassingsgebied voor de toekomst is breed, zowel in de kantoren, scholen als gezondheidszorg zouden deze sensoren een meerwaarde opleveren. 

Meer informatie: J. Berghout, DWA

Gelijkspanning    Download Credit Claim Credit

 589-NON-2014  ABN Amro Paviljoen te Amsterdam

De innovatie omvat het doorvoeren van de toepassing van gelijkspanning in het project.

De omschakeling naar gelijkspanning maakt dat energie die opgewekt wordt door de op het gebouw aanwezige zonnepanelen, direct en zonder omvorming, gebruikt kan worden in het gebouw. Hierdoor kan efficiënter worden omgegaan met energie; een besparing van 16% in het energieverbruik is mogelijk. Aanvullend zijn veel van de in ieder nieuw gebouw aanwezige installaties – waaronder LED lampen, TFT/led schermen, apparatuur op accu’s zoals telefoons en laptops, servers, etc. – standaard op gelijkspanning. 

Meer informatie: I. Vonk, Traject

Circulaire (dak)tuin    Download Credit Claim Credit

 589-NON-2014  ABN Amro Paviljoen te Amsterdam

Bij het Paviljoen van ABN AMRO zijn een Circulaire daktuin en binnentuin aangelegd. Circulariteit is er op gericht om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Door afval- en reststromen zoveel mogelijk in te zetten als input voor een nieuw product, wordt de vraag naar grondstoffen beperkt en een materiaalkringloop gecreëerd. Bij het ontwerp en de aanleg van de Circulaire tuinen zijn er meerdere circulariteitsprincipes geïmplementeerd, waardoor er rekening is gehouden met de herkomst en toekomst van de gebruikte producten, onderdelen en grondstoffen. 

Meer informatie: I. Vonk, Traject

bGrid    Download Credit Claim Credit

 602-NON-2014 EDGE Olympic te Amsterdam

Een Grid van sensoren voor het meten en registreren van temperatuur, vocht, lichtsterkte, geluidsdruk, CO2 en aanwezigheid middel PIR. Deze data wordt in het GBS gebruikt voor de optimalisatie en aansturing van de verlichting, ventilatie en klimaatinstallatie. Tevens voegt bGrid lokalisatiefuncties toe. Op basis van locatiegegevens in combinatie met sensor informatie kan middels een mobiele applicatie gezocht worden naar een vrije werkplek die voldoet aan de persoonlijke wensen van de gebruiker. Hierbij wordt rekening gehouden met het gewenste en geregistreerde binnenklimaat maar ook met omgevingsfactoren zoals geluid en lichtniveau.

Meer informatie: R.C.A. van der SmanOVG


Hieronder een overzicht van reeds geaccepteerde innovaties van voor 1 november 2016.


BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

Bedrijfsinitiatief

2-GON-2012 Ecomunitypark te Oosterwolde

Het ecomunitypark is een initiatief dat een duurzame bedrijfsomgeving realiseert dat is gericht op samenwerking en innovatie in de keten, zonder winstoogmerk. Ecostyle heeft als doel om een bedrijvencampus op te richten specifiek gericht op duurzame bedrijven die in een biobased economyketen zijn gesloten. De innovatie stimuleert duurzame bedrijvigheid in het gebied, het initiatief trekt duurzame bedrijven aan en creëert daarmee een duurzamer bedrijventerrein.

Meer informatie: Lonneke van der Elshout, Movares

Gronduitgifte

2-GON-2012 Ecomunitypark te Oosterwolde

De kavelverdeling van het bedrijvenpark en de verenigingsvorm voor beheer en onderhoud is innovatief. De ambitie is dat de landschappelijke uitstraling van het gebied voor alle werknemers en bezoekers vrij toegankelijk is. Door de kavels uit te geven in appartementsrechten blijft het groen en overige openbare ruimte in beheer bij het Ecomunitypark. De open inrichting en de goede ontsluiting zorgt voor bevordering van fiets- en wandelverkeer naar en van het park, maar ook tijdens pauzes.

Meer informatie: Lonneke van der Elshout, Movares

Agrarisch beheer

3-GON-2012 Schiphol Trade Park te Haarlemmermeer

Schiphol Trade Park streeft er naar om bestaande agrarische ondernemers en agrarische functies te betrekken bij de gebiedstransitie van overwegend agrarisch gebied naar bedrijvenpark. Met deze innovatie krijgt de agrarische functie een belangrijke rol in het groen- en infrabeheer in het gebied en worden bestaande economische en sociale structren behouden en versterkt en wordt een bijdrage geleverd aan de verbreding van het bedrijfsmodel van de agrariër.

Meer informatie: F.Duijvesteijn, Schiphol Area Development Company

Energieneutrale gebiedsontwikkeling

4-GON-2012 Locatie Valkenburg te Katwijk

Binnen het project Locatie Valkenburg wordt een innovatie toegepast waarbij tools beschikbaar komen waarmee toekomstige bewoners inzicht krijgen in het voor hen meest optimale energieconcept in de woning. Een woonlastenmodel en een e-calculator maken op basis van o.a. de samenstelling van het huishouden een analyse van te verwachten lasten. De eindgebruiker ziet in welke tijdsperiode hij de investering terug verdient en wat de maandelijkse kosten worden.

Meer informatie: T. van Gijn, Adviesbureau van Gijn


BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Filters WKO installatie

29-NOP-2011 The Edge te Amsterdam

Een innovatie is toegekend om een effectiever schoonmaakproces van de bronnen van de warmte- koudeopslaginstallatie te ontwikkelen.
Vanwege de lopende octrooiprocedure mag de kennis niet openbaar gemaakt worden.

Meer informatie: Marcel Klootwijk, Energie Totaal Projecten

Verdamperconcept

29-NOP-2011 The Edge te Amsterdam

Door een innovatieve methode toe te passen waarbij er in twee trappen koudemiddel wordt verdampt zal het rendement van de warmtepompen toenemen.                                                              
Vanwege patent mag de kennis niet openbaar gemaakt worden.

Meer informatie: Marcel Klootwijk, Energie Totaal Projecten

Groene allianties

202-NBN-2011 Huisvesting Alliander Duiven te Duiven

Voor Groene Allianties wordt innovatie gezocht in de samenwerking met bedrijven in de omgeving. Door een samenwerkingsverband aan te gaan worden gezamenlijk duurzame initiatieven opgezet. Er zullen samen initiatieven worden opgepakt op het gebied van Afval, Duurzame mobiliteit, Duurzame Energie, een Groen (infra) Netwerk en Kennis en Ervaring Deling. 

Meer informatie: F.Schipper, Aveco de Bondt

Grondstoffenpaspoort

202-NBN-2011 Huisvesting Alliander Duiven te Duiven

Het Grondstoffenpaspoort stimuleert het in de toekomst kunnen hergebruiken van de in het gebouw verwerkte materialen. Om grondstoffen weer te kunnen hergebruiken is het noodzakelijk dat bekend is welke grondstoffen in het gebouw worden gebruikt. Het grondstoffen paspoort beschrijft op materiaalniveau de herkomst van de tijdens de nieuwbouw toegevoegde elementen, bestaande elementen, inclusief bestaande en nieuwe installaties. Het pad wordt beschreven van grondstof tot product, tot bouwdeel en tot mogelijke optie voor de hergebruiksfase.

Meer informatie: F.Schipper, Aveco de Bondt

Energieneutrale bouwplaats

202-NBN-2011 Huisvesting Alliander Duiven te Duiven

Door de bouwplaats CO2-neutraal te maken wordt een duurzaam bouwproces gestimuleerd. Zonnepanelen worden in een vroeg stadium op de bouwplaats geplaatst en wekken een dusdanige hoeveelheid elektriciteit op dat de totale CO2 emissie van activiteiten op de bouwplaats compenseert.

Meer informatie: F.Schipper, Aveco de Bondt

Sloop

173-NON-2011 Vondellaan 47 (Heerema Marine Contractors) te Leiden

Er wordt innovatief omgegaan met het sloopproces van het huidige gebouw. Tijdens de nieuwbouw wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van hergebruikt materiaal. Door een efficiënt transport van materieel en afvalstoffen wordt de milieu-impact van het sloopproces gereduceerd. Daarnaast hoeft er geen grond te worden afgevoerd zodat de grondbalans 0 is.

Meer informatie: W.Wormgoor, Peutz

Aardbevingsbestendig bouwen

204-NBN-2011 Energy Academy Europe te Groningen

In de regio Groningen is sinds mei 2014 een richtlijn in ontwikkeling voor het bouwen in aardbevingsgevoelige gebieden. Dit vraagt specifieke maatregelen t.a.v. constructie en gevel detaillering. Deze aanpassingen zijn bestemd voor het veilig kunnen vluchten na een maatgevende aardbeving. Met de aanpassingen kan het gebouw en haar constructie de horizontale energie opvangen voortkomend uit een aardbeving in de regio. De kennis die hiermee wordt opgedaan kan worden gebruikt door andere gebouwen die in aardbevingsgevoelige gebieden liggen en voor het verder ontwikkelen van de richtlijn.

Meer informatie: J. van Kasteel, ICS Adviseurs

Zand in vloeren

146-NON-2014 Triodos de Reehorst te Zeist

Het gebruik van zand uit de bouwput als massa in de vloer om een goede geluidsisolatie tussen de verdiepingen te realiseren en ook de thermische massa van de vloeren te verhogen om reden van comfort en passieve energieopslag voor comfort. Zand is aan het eind van de levensduur weer volledig te upcyclen. Dus hoogwaardiger weer in te zetten. Het is een voorbeeld van een C2C bouwmateriaal.

Meer informatie: M. Bijleveld, DGMR

Houten Draagstructuur

146-NON-2014 Triodos de Reehorst te Zeist

Triodos wil graag voorop lopen in duurzaamheid en wil zich bij de nieuwbouw onderscheiden in onder andere materiaalgebruik. Triodos gaat haar nieuwe kantoorgebouw uitvoeren met een integrale houten draagstructuur vanaf de begane grond vloer, met houten kolommen/balken en dito verdiepings- en dakvloeren. Veel “constructiehout” bestaat daarbij uit massief hout c.q. gelamineerd massief hout. Al het hout zal voorzien zijn van een deugdelijk duurzaamheidscertificaat zoals FSC.

In Nederland zijn er nog geen voorbeelden van houten kantoorgebouwen met een dergelijke hoogte van zes bouwlagen. In het gebouw worden tevens overal kolommen van hout toegepast.

Meer informatie: M. Bijleveld, DGMR