Nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 vanaf vandaag operationeel

08 september 2014

De Dutch Green Building Council lanceert vandaag een nieuwe beoordelingsrichtlijn: BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014. Deze nieuwe versie van Nederlands meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor nieuwe gebouwen vervangt de versie van 2011. De nieuwe versie is duidelijker en gebruiksvriendelijker geworden. Daarnaast zijn nieuwe functies toegevoegd. Zo kunnen vanaf nu ook logiesfuncties en bijeenkomstfuncties worden beoordeeld. Tevens benadrukt de titel dat onder deze beoordelingsrichtlijn ook grootschalige renovaties vallen.
 
De nieuwe beoordelingsrichtlijn is het resultaat van de inspanningen van vele DGBC-participanten die wijzigingen hebben voorgesteld en adviesgroepleden die hebben meegedacht bij de ontwikkeling van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Zes belangrijke punten lagen ten grondslag aan de vernieuwing van deze beoordelingsrichtlijn. Hieronder leest u over de belangrijkste wijzigingen.
 

1. Consistentie verbeteren in de credits

Voor de consistentie en begrijpelijkheid van de credits zijn van alle type credits analyses gemaakt. Wanneer mogelijk zijn de credits omgevormd tot één van de volgende twee types:

  • criterium 1 AND criterium 2 AND etc…
  • criterium 1 OR criterium 2 OR etc…
     

2. Taalkundig verbeteren van de beoordelingsrichtlijn

Eerst zijn alle inhoudelijke wijzigingen in de nieuwe beoordelingsrichtlijn doorgevoerd. Daarna heeft een tekstbureau de beoordelingsrichtlijn taalkundig aangescherpt. In totaal zijn zo’n 5.000 tekstuele wijzigingen doorgevoerd.
 

3. Aanpakken van onduidelijke credits

Onduidelijke credits die voer waren voor discussie zijn aangepakt. De wijzigingen behelzen het omschrijven van enkele zinnen, maar ook de volledige reorganisatie van credits komt voor. Zo is bijvoorbeeld bij de credit MAT 5 duidelijker aangegeven wat de materialen zijn die onder de scope van de credit vallen. Ook zijn alle tabellen vertaald. Daarnaast zijn aanwijzingen gegeven voor de berekeningswijze. Bij credit ENE 7 – Energiezuinige koel- en vriesopslag zijn alle criteria-eisen onder handen genomen en gesynchroniseerd met de criteria voor duurzaam inkopen. Bekijk ook het uitgebreide wijzigingsoverzicht op de downloadpagina van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie.
 

4. Opmerkingen uit de markt verwerken

In totaal heeft de Dutch Green Building Council zo’n 300 inhoudelijke wijzigingsvoorstellen voorgesteld gekregen. Deze feedback is geanalyseerd en waar mogelijk verwerkt. Soms zijn er punten en komma’s verplaatst, andere keren bleken meer grondige wijzigingen nodig. De credit HEA 10 – Thermisch Comfort bleek bijvoorbeeld soms voor interpretatieverschillen te zorgen. Hier is met verschillende partijen gewerkt aan een verbeterde versie. Ook voor credit ENE 5 is duidelijker gedefinieerd wat de referentiesituatie is waarop de verbetering in CO2-uitstoot kan worden bepaald.
 

5. Interpretaties uit het interpretatiedocument verwerken

De 60 interpretaties uit het interpretatiedocument van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw versie 2011 v1 zijn in de nieuwe beoordelingsrichtlijn verwerkt.
 

6. Logiesfunctie en bijeenkomstfunctie toevoegen

Ook logiesfuncties en bijeenkomstfuncties kunnen met de nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie worden beoordeeld. Voor deze functies hoeft geen maatwerktraject (bespoke) meer doorlopen te worden. Een logiesfunctie is bijvoorbeeld een hotel. En onder een bijeenkomstfunctie wordt onder andere een bedrijfskantine of een conferentieruimte verstaan.
 

Overige verbeteringen

Naast deze zes verbeterpunten, zijn er voor de nieuwe beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 nog een aantal andere verbeteringen doorgevoerd.
 
Greenlease
Als ontwikkelaars/bouwers gebouwen realiseren waarvan de gebruiker nog niet (volledig) bekend is kan de situatie ontstaan dat nog niet alle afwerkingen en inrichtingen zijn aangebracht. Aangezien een BREEAM-NL certificaat zowel casco als afwerking omvat, bleek het in de praktijk soms lastig een credit te behalen als een huurder voor (een deel) van het gebouw nog niet bekend was. Om te voorkomen dat, indien een deel nog niet verhuurd en afgewerkt is, een hoge score niet behaald kan worden, is voor een aantal credits een greenlease beschikbaar. Lees hiervoor de inleiding van de nieuwe beoordelingsrichtlijn voor meer informatie.

Gebouwflexibiliteit
De technische flexibiliteit van een gebouw wordt extra gewaardeerd in de nieuwe versie van BREEAM-NL Nieuwbouw. Hiervoor is een speciale credit in het leven geroepen: MAT8 - Gebouwflexibiliteit. Met een rekentool kan worden uitgerekend hoe verkavelbaar, aanpasbaar en multifunctioneel een gebouw is.

Verplichte materiaalberekening en -analyse voor een hoge score
Omdat het conform regelgeving al verplicht is een materialenberekening te maken, is er gekozen om voor BREEAM-NL een analyse van de materialenberekening verplicht te stellen als een hoge BREEAM-NL score wordt geambieerd. 

Verlichtingscredits
In samenwerking met de Nederlandse Licht Assosiatie en externe verlichtingsexperts zijn alle credits die relatie hebben met verlichting van zowel binnen als buiten sterk verbeterd. De credits zijn duidelijker geworden en beter afgestemd op de Nederlandse praktijk.
 
Luchtdichtheid- en thermografische metingen
Na een oproep van een expert in luchtdichtheidsmetingen zijn diverse deskundigen uit het veld bijeengeroepen om helderheid te verschaffen in de manier waarop een luchtdichtheidsmeting uitgevoerd moet worden. De eisen zijn duidelijker geformuleerd om grote verschillen in kwaliteit en uitvoering te voorkomen. Verder is bij de thermografische meting helder geformuleerd wat nu precies de ontwerpspecificaties zijn die getoetst moet worden.
 
Energie
Van de reeds gecertificeerde projecten bleek er consequent een hoge score in de categorie energie behaald te worden. Een aanzienlijke verbetering van de energieprestatie t.o.v. bouwbesluit bleek dus al gebruikelijk te zijn, waar we met BREEAM-NL juist bovengemiddeld willen waarderen. De waardering voor energieprestatie bij de credit ENE 1 – energie-efficiëntie is daarom aangepast. Verder is de waardering van hernieuwbare energiebronnen in lijn gebracht met Europese regelgeving, voor de definitie van hernieuwbaar bij de credit ENE 5 wordt verwezen naar richtlijn 2009/28/EG.
 

Meer informatie:

Bekijk het complete wijzigingsoverzicht op de downloadpagina op www.breeam.nl.