The Base B en deel C

Score
59,7%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
10 september
2014
Gecertificeerd op

Uitgegeven certificaten

The Base is de nieuwe naam voor het gebouw Triport op Schiphol Centrum. Triport is in 1996 gebouwd en heeft een omvang van 36.000 m2 BVO. Het gebouw bestaat uit drie kantoortorens. 

‘Schiphol Real Estate creates preferred locations’. De komende jaren zal Schiphol Centrum zich gaan ontwikkelen tot een dynamisch gebied met state of the art gebouwen. Als paradepaardje van dit gebied heeft het Triport complex als eerste een nieuw gezicht gekregen. Het Triport complex is verduurzaamd, levendiger en aantrekkelijker gemaakt met nieuwe voorzieningen voor huurders, bezoekers en de omgeving. De naam van het complex is omgedoopt in “The Base”. De drie delen dragen de namen A, B en C. 

De drie kantoortorens zijn met elkaar op de begane grond verbonden. Bij de middelste toren is er een groot atrium toegevoegd. Op de begane grond en eerste verdieping zijn diverse centrale voorzieningen gerealiseerd, waaronder kinderopvang en uitzendbureaus. Hieraan zullen nog voorzieningen worden toegevoegd, zoals een restaurant en koffiecorner, een sportfaciliteit, vergadercentrum en supermarkt. 

Belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw 

ENERGIE 

Duurzame energiebronnen 

• PV-panelen (292 m2) voor de opwekking van elektriciteit en inkoop van 13,2 MWh duurzame elektriciteit van elders op de Schiphol locatie opgewekte elektriciteit d.m.v. PV-panelen. 

 

Nieuwe koelinstallatie 

Efficiënte verlichting 

• HF -verlichting 

• Daglichtregeling 

• Aanwezigheidsschakeling in combinatie met pulsschakelaars 

 

GEZONDHEID 

• HF verlichting 

• Nieuwe akoestische systeemplafonds 

• Ruime daglichttoetreding 

• Goed uitzicht vanaf de werkplekken 

• Goede lichtwering 

• Passende, goed regelbare werkplekverlichting, aanvullend op het aanwezige daglicht 

• Gebruik van bouwmaterialen (verven, lijmen, houtproducten e.d.) die geen of maar beperkte emissies hebben van vluchtige organische verbindingen, zoals formaldehyde 

• Goed thermisch comfort, zowel in de winter als in de zomer met energiezuinige verwarming en koeling, met een goede individuele regelbaarheid voor de gebruikers 

 

WATER 

• Nieuwe toiletgroepen voor dames en heren separaat op elke verdieping. Invalidentoilet in centrale hal begane grond in the Base A, B en C. 

• Waterbesparende toiletten, kranen en douches 

• Zoveel mogelijk gebied eigen beplanting op het terrein, zodat geen extra besproeiing nodig is. De vegetatiedaken zijn voorzien van waterzuinige druppelirrigatie. 

 

MATERIALEN 

• Gebruik van duurzaam geproduceerd hout voor constructies en afwerkingen 

• De constructies zijn in hoge mate geprefabriceerd, zodat de bouwtijd kort is en relatief weinig bouwafval ontstaat 

• Gebruik van materialen met een verantwoorde herkomst, d.w.z. van bedrijven met een gecertificeerd milieu management systeem (ISO 14001, FSC) 

 

BOUWPLAATS 

• Milieuverantwoorde inrichting en beheer van de bouwplaats 

• Werkzaamheden vonden plaats volgens ecologisch werkprotocol, waardoor de flora en fauna zoveel mogelijk ontzien werd 

• Meer dan 80% van het bouwafval werd gescheiden en werd gerecycled 

 

LANDSCHAP EN ECOLOGIE 

• Ontwikkeling op bestaand bebouwd terrein, zodat zomin mogelijk landschap is aangetast. 

• Toepassing van vegetatiedaken 

• Nestkasten voor Huismus, Zwarte roodstaart en Witte kwikstaart 

• Bescherming van de Bijenorchis 

 

Maten en cijfers 

18.293 m. BVO (The Base B en deel C) 

• Kinderdagverblijf: 545 m. BVO 

• Retailfuncties: 4.757 m. BVO 

• Kantoorfuncties: 11.676 m. BVO 

• Verkeersruimten: 3.650 m. BVO 

• Opslagruimten 85,9 m. 

 

Terreinoppervlakte (inclusief footprint gebouw): 

• 1 ha 64 a 19 ca 

• Het percentage van het terreinoppervlak dat voor gebruik door de gemeenschap is bestemd, bedraagt ca. 30%. 

• Het percentage van het gebouwoppervlak dat voor gebruik door de gemeenschap is bestemd, bedraagt ca. 7%. 

 

Verbruiken 

• Naar verwachting gaat dit gebouw per jaar 207 kWh/m2 BVO energie gebruiken. Hiervan wordt 3 kWh/m2 BVO duurzaam opgewekt en 204 kWh/m2 met fossiele brandstoffen. 

• Het verwachte watergebruik wordt geschat op 6,1 m3/persoon/jaar. Er wordt geen water van hemelwater of grijswater betrokken. 

 

Overige maatregelen 

• Tijdens de bouw is veel gebruik gemaakt van prefab, waardoor de impact op het milieu beperkt is. 

• Op sociaal en economisch gebied draagt The Base met zijn centrale voorzieningen (waaronder kinderdagverblijf) bij aan de duurzame ontwikkeling van het gebied. 

 

Overige BREEAM-NL gerelateerde aspecten 

• De duurzame herontwikkeling van The Base past in het duurzaamheidsbeleid van Schiphol. In de planvoorbereiding van de renovatie is een scan uitgevoerd naar de haalbaarheid van BREEAM-NL certificering, waaruit bleek dat een certificaat volgens het nieuwbouwschema op het niveau Very Good haalbaar moest zijn. 

• Een markant onderdeel van het project die om een speciale technische oplossing vroeg, vormde de constructie van het atrium dak. De wens hierbij was om duurzaam geproduceerd hout te gebruiken. Hiervoor is een diagrid kapconstructie ontworpen. Een belangrijk punt in de engineering was de maakbaarheid op de locatie met aandacht voor montagewijze en maattoleranties. 

• Project The Base betreft een herontwikkeling van Schiphol Real Estate (SRE). SRE formeerde een ontwerpteam, waarbij ervaring met BREEAM-NL mede een rol heeft gespeeld. De uitvoerende partijen werden geselecteerd volgens het aanbestedingsreglement van SRE op basis van een uitgewerkt bestek. De BREEAM-NL vereisten waren hierbij in een separaat besteksdeel opgenomen, dat leidend was ten opzichte van het technische bestek. 

• De score op de credits binnen de categorieën van BREEAM-NL zijn (procentueel) gegeven in het certificaat, waarvan een kopie te vinden is op deze website.

• De duurzaamheidmaatregelen zijn zodanig geïntegreerd in het ontwerp, dat er niet voor de BREEAM-credits apart een overzicht van de kosten/baten kan worden gegeven. Wel is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheid van de toepassing van duurzame energietechnieken. Hieruit kwam naar voren dat een PV-systeem een terugverdientijd van 13 jaar zou kunnen hebben (inclusief subsidie), waarmee de investering binnen de technische levensduur terugverdiend kan worden. In het project is 292 m2 PV toegepast. 

• Tips voor een volgend project: In een multi tenant gebouw is extra aandacht nodig voor de kwaliteit van de inbouwpakketten van de huurders en het streven om hierbij aan de BREEAM-NL vereisten te voldoen. Het is aan te bevelen om hiervoor standaard huurvoorwaarden op te stellen en deze eisen vroegtijdig met betrokkenen te bespreken. Ondersteuning vanuit de opdrachtgever bij het uitwerken van de maatregelen is gewenst, omdat veel partijen niet vertrouwd zijn met BREEAM-NL en het dan als een last zullen ervaren.