Projecten

Project
VERY GOOD 58,88%

Productiebedrijf Vechterweerd Vitens

Vitens heeft de omgeving nauw betrokken bij de totstandkoming van het productiebedrijf. Zo zijn met de waterschappen, provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen afspraken gemaakt om verdrogingsschade door waterwinning in het gebied te voorkomen en de waterkwaliteit van de Vecht te monitoren en zelfs te verbeteren. Hiervoor zijn een waterovereenkomst en een wateraanvoerplan opgesteld.

Daarnaast zijn de direct omwonenden van de nieuwe drinkwaterproductielocatie en de gemeente Dalfsen zeer nauw betrokken geweest bij het hele ontwerpproces en bij het maken van keuzes hierin. Het is in de watersector nog niet eerder voorgekomen dat alle gekozen maatregelen en ideeën voor duurzaamheid in één project van deze schaal bijeenkomen.

Bij de aanbesteding van de nieuwbouw zijn partijen geselecteerd die ruime ervaring hebben met omgevingsmanagement en duurzaam bouwen. De gunning van het werk is gebeurd op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) waarbij naast prijs ook kwaliteitsaspecten als duurzaamheid en omgevingsmanagement zijn meegewogen (50/50). Het ontwerp is van de hand van Factor Architecten. IA Groep verzorgt de planvoorbereiding.