Projecten

Project
EXCELLENT 77,54%

ESL herinrichting Robert vd Graafflab

Het ESL is de verzamelnaam voor het voornamelijk fysische onderzoek dat is ondergebracht bij verschillende onderzoeksgroepen binnen de faculteit Geowetenschappen. De onderzoeksgroepen die in het ESL zullen werken maken onderdeel uit van de departementen Aardwetenschappen en Fysische Geografie.

Het onderzoek van het departement Aardwetenschappen richt zich op het dynamisch gedrag van de aarde en andere planeten als systeem, in het bijzonder de wisselwerkingen tussen:

 • De geosfeer (de vaste aarde en het daarin voorkomende water en andere vloeistoffen);
 • De hydrosfeer (de rivieren en meren, de zeeën en oceanen);
 • De atmosfeer (het klimaat vroeger, nu en in de toekomst) en
 • De biosfeer (het leven op aarde, de interactie tussen leven en aarde, en de invloed van menselijk handelen).

Onderzoeksvraagstukken bestrijken een groot gebied, bijvoorbeeld:

 • Van microscopisch gedrag van gesteenten tot grootschalige processen als aardbevingen, gebergtevorming en vulkanisme;
 • Van het ontstaan van het leven tot voorspellingen over en oplossingen voor de invloed van toekomstige klimaatverandering (broeikaseffect, verzuring van de oceanen);
 • Het vinden en (duurzaam) exploiteren van natuurlijke bestaansbronnen;
 • Gebruik en beheer van de ondergrond, waaronder vervuilingsproblematiek en de mogelijkheden voor en de risico’s van opslag van radioactief materiaal of CO2.

Het onderzoek van het departement Fysische Geografie richt zich op:

 • Kustprocessen en morfologie in reactie op zeespiegelstijging, klimaatverandering en de correlatie;
 • Modellering van rivieren en uiterwaarden in de moderne tijdschalen in antwoord op de menselijke gevolgen en scenario’s voor klimaatverandering;
 • Laat-quartaire klimaat en de vegetatie verandering;
 • Bodemdegradatie processen, waaronder bodemerosie, massabewegingen en overstromingen;
 • Grootschalige hydrologische processen, en de rol van hydrologie in het klimaatsysteem; en
 • De rol van water in het functioneren van ecosystemen.

Om genoemd onderzoek uit te kunnen voeren zijn verschillende soorten ruimten noodzakelijk:

Kantoren:

 • Vaste werkplekken;
 • Flexwerkplekken.

High Pressure and Temperature laboratory (HPT-laboratorium):

 • Hoofdlaboratorium;
 • Aanpalende laboratoria.

Laboratoria:

 • Experimenteel onderzoek: stroomgotenlaboratorium incl. aanpalende laboratoria;
 • Voorbereidingslaboratoria voor sedimentbemonstering en preparatie van monsters voor verder onderzoek;
 • Tektonisch laboratorium.
 • Werkplaatsen;
 • Microscopieruimten;
 • Collectiebeheer opslag:
 • Droge opslag: collectie gesteenten, lakprofielen e.d.;
 • Natte opslag;
 • Koelopslag;
 • Vriesopslag;
 • Equipment / veldwerkmateriaal.