De richtlijn

Wat is BREEAM-NL In-Use?

BREEAM-NL In-Use is een prestatiegerichte beoordelingsmethode en een certificeringssysteem voor bestaande gebouwen, met uitzondering van woningen en woongebouwen. Aan de hand van een onafhankelijk certificeringsproces worden de duurzaamheidsprestaties beoordeeld.

BREEAM-NL In-Use beschouwt duurzaamheid in brede zin (holistische benadering). Dit betekent dat gebouwen worden beoordeeld op een breed scala aan relevante duurzaamheidsissues (categorieën), zoals gezondheid en welzijn, energie, materiaalgebruik en vervuiling.

De duurzaamheidsdoelstellingen stijgen uit boven het wettelijk minimum, zoals o.a. vastgelegd in het Bouwbesluit. BREEAM-NL certificering is daarmee ‘bovenwettelijk’ en is dan ook een vrijwillige keuze van de opdrachtgever.


De Beoordelingsrichtlijn van BREEAM-NL In-Use downloaden? Dat kan via de Kennisbank.


De negen categorieën van BREEAM-NL In-Use

De basis van het instrument wordt gevormd door de beoordelingsrichtlijn, deze is hier te downloaden. In de beoordelingsrichtlijn zijn de relevante duurzaamheidsissues opgenomen, onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Management
  Binnen deze categorie wordt de adaptatie gestimuleerd van duurzame managementsystemen of methodes, gerelateerd aan operationele activiteiten. Robuuste duurzaamheidsdoelstellingen worden geborgd en de monitoring en continue bijstelling wordt gestimuleerd.
 • Welzijn en gezondheid
  Het verbeteren van het comfort, gezondheid en veiligheid van de werknemers, bezoekers en andere gebouwgebruikers.
 • Energie
  Het verminderen en verduurzamen van het energiegebruik en het stimuleren van apparatuur en installaties met een hoge energie-efficiency.
 • Transport
  Het inzichtelijk maken van de impact van transport, het waarderen van de aanwezigheid van basisvoorzieningen  in de omgeving en het stimuleren van duurzame transportalternatieven.
 • Water
  Het managen en monitoren van het waterverbruik tijdens het gebruik van het gebouw en de locatie, en het stimuleren van duurzaam watergebruik.
 • Materialen
  Het verminderen van de milieu-impact van het materiaalgebruik van het gebouw en inkoop. En het herkennen van de risico’s voor het gebouw en de gebruikers gerelateerd aan veiligheid, brandveiligheid en mogelijke natuurrampen.
 • Afval
  Het stimuleren en bevorderen van beleid en maatregelen waarmee de afvalproductie wordt gereduceerd en het scheiden en hergebruiken van afval wordt verbeterd.
 • Landgebruik en ecologie
  Het managen en monitoren van de impact van activiteiten in en om het gebouw op de omgeving, en het stimuleren van het verhogen van de ecologische waarde in en om het gebouw.
 • Vervuiling
  Het voorkomen en controleren van vervuiling gerelateerd aan de locatie en het gebruik van het gebouw.

De drie delen van BREEAM-NL In-Use

BREEAM-NL In-Use is opgedeeld in drie delen, gerelateerd aan de rol van eigenaar, beheerder en gebruiker en de daarbij behorende invloedsfeer. Het is mogelijk om alle drie de delen te certificeren of te kiezen om tegen één of twee delen te certificeren:

 • Deel 1 Asset: Beoordeling van de gebouw- en locatiespecifieke aspecten, zoals het ontwerp van het gebouw, de transportvoorzieningen in en om het gebouw en de energetische waarde.
 • Deel 2 Beheer: Beoordeling van de wijze waarop het beheer van het gebouw is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van het gebouw en het monitoren van de duurzaamheidsprestaties.
 • Deel 3 Gebruik: Beoordeling van enerzijds eisen aan de wijze waarop de gebruiker of huurder met het gebouw omgaat en anderzijds eisen aan de huurdersorganisatie om de gezondheid en welzijn van gebouwgebruikers te verhogen.

Sterren

Per categorie staan één of meerdere credits beschreven. Per credit zijn punten te halen door aan specifieke eisen te voldoen. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de totaalscore van het project. Dit komt tot uitdrukking in een kwalificatie van 1 tot 5 sterren, waarbij een hoger aantal sterren overeenkomt met een hogere duurzaamheidsprestatie. Dit principe wordt per afzonderlijk deel bepaald. De score bepaling wordt nader toegelicht in de beoordelingsrichtlijn van BREEAM-NL In-Use.

Score%
Outstanding≥ 85%
Excellent≥ 70%
Very Good≥ 55%
Good≥ 40%
Pass≥ 25%
Acceptable≥ 10%


Certificaat

Een certificaat wordt uitgereikt na een goedgekeurde controle door een onafhankelijke derde partij (de BREEAM-NL Assessor) en steekproefsgewijze controle door DGBC, zie hier het stappenplan.

Het BREEAM-NL In-Use certificaat is maximaal drie jaar geldig. Jaarlijks moet het certificaat worden verlengd, dit kan tot twee keer en daarna moet het gebouw opnieuw een controle (hercertificering) ondergaan.


Van gebouw naar portefeuille; de portfolio aanpak

Sinds 2018 is het mogelijk om op een efficiënte manier een deel of je hele portfolio te certificeren. Hierdoor kan je gebouwen in je portfolio met elkaar vergelijken en kan je snellere en grotere stappen maken richting een duurzaam, toekomstbestendig portfolio. Lees meer over de portfolio aanpak.