Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Aanvullende informatie op de BRL

Wil je meewerken aan het vullen van de hulppagina’s, heb je suggesties of goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • MAN05 - Onderhoudsbeleid; reikwijdte

Persoon of organisatie

Bij bewijsvoering onder 2a “De persoon EN organisatie“ moet gelezen worden als “De persoon OF organisatie”

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • In-Use Algemeen

Voorbeeldberekening

Tabel 7 op pagina 29:

Maximaal aantal punten categorie Energie is 118 in plaats van de genoemde 122.

Maximaal aantal punten categorie Transport is 22 in plaats van de genoemde 20.

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE30 - Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen

Omrekenfactoren energiedragers

Op www.BREEAM.nl/hulp zijn in een tabel de te hanteren omrekenfactoren weergegeven voor het omrekenen van eenheden van veelvoorkomende energiedragers naar kWh.

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE012 - Luchtdichtheid asset

luchtdichtheidsmeting

De luchtdichtheid moet gemeten worden per m2 schiloppervlak 

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0
 • ENE42 - Emissiefactor warmtelevering
 • ENE44 - Emissiefactor koudelevering

Correctie eenheid

Tekst bij punten “In te vullen als: kWh/jaar” moet gelezen worden als “In te vullen als kgCO2/kWh”

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • WAT02 - Waterbesparend sanitair: WC's

Tekstuele correctie

De laatste zin van de tweede alinea onder kop ‘Aanvullingen op de criteria’ beschrijft “…waarbij een WC met een 6/4 liter spoelonderbreker als voorbeeld wordt gebruikt:”.

Dit moet gelezen worden als “…waarbij een WC met een 6/4 liter spoelkeuzeknop als voorbeeld wordt gebruikt:”

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • POL002 - Vloeistofafscheiders (vet en olie)

Verplichte olieafscheiders

De volgende gebieden (voor zover aanwezig) vereisen olieafscheiders in het waterafvoersysteem:

 • Parkeerplaatsen groter dan 800 m2 of met 50 of meer parkeerplaatsen
 • Kleinere parkeerplaatsen die afvoeren op een gevoelig natuurgebied 

 • Gebieden waar vrachtverkeer wordt geparkeerd of gemanoeuvreerd 

 • Voertuig onderhoudsgebieden 

 • Wegen 

 • Industriële gebieden waar olie wordt bewaard of gebruikt 

 • Tankstations 
Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0
 • POL06 - Uitstoot NOx

Punten bij antwoordoptie "Nee"

Bij antwoordoptie “nee” worden 4 punten in plaats van de genoemde 2 punten toegekend.

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • POL10 - Onderhoudsbeleid olieafscheiders

Olieafscheiding nuttig

Bij antwoordoptie ”Het asset heeft geen afvoer waar olieafscheiding nuttig is” geeft POL01 onder criteria eis 4 aan bij welke gebieden olieafscheiding ‘nuttig’ is.

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Ene 26 - Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil

Thermografisch onderzoek

Voor het eerste punt, thermografisch onderzoek, mogen de metingen ook conform de eisen en normen voor thermografisch onderzoek in BRL 2014 uitgevoerd worden

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw - Datacenters 2012 v1.0
 • Man 8 - Veiligheid

BORG certificering

Bij oplevering kan in plaats van een BORG certificaat om aan te tonen dat aan criteria-eis 1.5 wordt voldaan worden volstaan met een door een gecertificeerd bedrijf opgesteld BORG Opleveringsbewijs Bouwkundige Beveiliging dat aantoont dat aan de gestelde niveaus wordt voldaan.

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 2 - Submetering energieverbruiken

Gecombineerde systemen

In het geval van een systeem waarbij koeling en warmte door een systeem wordt geleverd, zoals bijvoorbeeld een warmtepompsysteem, is het subbemeten van zowel het koel- als het warmtebedrijf lastig uitvoerbaar. Het is toegestaan om een gecombineerde bemetering toe te passen. De keuze voor 1 gecombineerde submeter moet worden onderbouwd in de verantwoording. 

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw - Datacenters 2012 v1.0
 • Hea 11 - Temperatuurregeling

Ruimten groter dan 40 m2

Voor gebruiksruimten met een groot oppervlak moeten aanwezigheden worden voorbereid om bij eenvoudige aanpassingen aan het gebouw de temperatuur te kunnen regelen per 40m2. Voor ruimten die enkele verdiepingen hoog zijn en niet op eenvoudige wijze op te delen zijn in kleinere ruimten, is dit niet logisch. 

Voor ruimten die groter zijn dan 40 m2, maar waarvoor een grootschalige renovatie plaats moet vinden om deze op te kunnen delen in ruimten kleiner dan 40 m2, hoeven niet te voldoen aan de criteria van deze eis. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor ruimten met een hoogte van meerdere verdiepingen, zoals entreehallen en atria. Er dient aangetoond te worden dat de ruimte alleen middels een grootschalige renovatie kan worden opgedeeld.

Datum van publicatie:
25 oktober 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 1 - Energie Efficiëntie
 • Ene 5 - Toepassing duurzame energie

Elektriciteitsopwekking op gebiedsniveau

Bij toepassing van een hernieuwbare elektriciteitsopwekkingsinstallatie op gebiedsniveau, zogenaamde collectieve elektriciteitsvoorziening,  kan deze conform de NVN 7125 worden meegenomen bij de bepaling van de EPC. 

In hoofdstuk 6 van de NVN 7125 wordt ingegaan op de eisen waaraan moet worden voldaan om een maatregel mee te kunnen nemen. In de paragrafen 6.3.1 en 6.3.3 staan de eisen benoemd om een collectieve elektriciteitsvoorziening mee te mogen nemen in de berekening van de EPC.  Dit zijn de volgende:

 1. de collectieve elektriciteitsvoorziening moet plaatsvinden binnen 10 km van het perceel;
 2. de collectieve elektriciteitsvoorziening moet een gelijktijdige en samenhangende ontwikkeling zijn met het gebied;
 3. er is een contractuele verbintenis waarin de opgewekte energie ten behoeve van de EPC wordt verdeeld.

Om de NVN 7125 toe te mogen passen voor ENE 1 en ENE 5 voor elektriciteitsopwekkingsinstallaties op gebiedsniveau, zal moeten worden aangetoond dat aan deze eisen is voldaan. Met het enkel inkopen van garanties van oorsprong  of het gebruiken van bestaande installaties wordt niet aan de eisen van de NVN 7125 voldaan.

Als leidraad kan worden aangehouden dat aan de eisen van NVN 7125 wordt voldaan, indien wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

-       de oplevering van de collectieve elektriciteitsvoorziening vindt plaats binnen de periode 2 jaar voor en 2 jaar na de oplevering van het gebouw;
-       dubbeltelling wordt voorkomen door een contractuele verbintenis dat het aandeel energie opwekking enkel voor dit project zal worden gebruikt voor de bepaling van de energieprestatie (EPC en Energielabel);
-       de contractuele koppeling is gewaarborgd voor een periode van minimaal 10 jaar;
-       de gedane investering staat in verhouding tot de meegerekende hoeveelheid duurzame elektriciteitsopwekking.

Indien niet (volledig) aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, dient nader te worden onderbouwd dat met de voorgestelde collectieve elektriciteitsvoorziening wordt voldaan aan de eisen volgens de NVN 7125.


Datum van publicatie:
25 oktober 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw - Datacenters 2012 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Tra 7 - Vervoersinformatiepunt

Dynamisch Reizigersinformatiesysteem

Definitie DRIS:
Is een Dynamisch Reizigersinformatiesysteem waar actuele informatie en reistijden van OV in de omgeving worden gepresenteerd. De gebouwgebruikers kunnen deze zonder daarvoor handelingen te hoeven te verrichten en met meerdere personen tegelijk, van het paneel of scherm aflezen. Zie breeam.nl/hulp voor voorbeelden van Dynamische Reizigersinformatiesystemen.

Datum van publicatie:
25 oktober 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw - Datacenters 2012 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 26 - Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil

Luchtdoorlatendheid

Bij credit-eis 2.1 zevende bullet staat . “Luchtdoorlatendheid per m2 geveloppervlak”, dit dient gelezen te worden als: “Luchtdoorlatendheid per m2 schiloppervlak"

Bij tabel 22 dient de tekst “Luchtdoorlatendheid per m2 geveloppervlak (m3/h.m2) bij 50 Pa (q50)" gelezen te worden als  "Luchtdoorlatendheid per m2 schiloppervlak (m3/h.m2) bij 50 Pa (q50)" 

Datum van publicatie:
25 oktober 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Hea 9 - Vluchtige organische verbindingen

Emissienormen vloerlijmen en vloerkitten

In de criteria staat dat voor vloerlijmen en vloerkitten moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan de emissienormen uit EN 13999:2007. Deze emissienormen zijn niet meer van toepassing, zie voor de actuele vereisten voor vloerlijmen en vloerkitten het overzicht op de hulppagina via www.breeam.nl/hulp

Datum van publicatie:
06 juli 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Le 4 - Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied

Maatregelen uitvoeren die van betekenis kunnen zijn voor bijzondere of zeldzame natuur(waarden) op regionale schaal

Zowel de te nemen maatregelen ten behoeve van de ecologische waarde van het project als de ecologische waarde op regionale schaal dienen op het gebouw of op de open ruimte rond het gebouw te worden toegepast

Datum van publicatie:
06 juli 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 8 - Veiligheid

Bouwkundige maatregelen veiligheid

In geval het niveau van bouwkundige maatregelen (conform criteria-eisen 1.5 of 1.6) voor het betreffende gebouw niet gewenst is, dienen er alternatieve maatregelen te worden getroffen op basis van een integrale beveiligingsanalyse.

Bij het laten vervallen of vereenvoudigen van de bouwkundige maatregelen op de buitengevel moeten er afdoende alternatieve maatregelen worden getroffen waarmee ten minste dezelfde vertragingstijd (5 minuten tot het inbraakdoel) wordt gerealiseerd. Hiermee mag rekening gehouden worden met een eerdere detectie van een inbraak, loopafstanden op het terrein, tijd om een object te bereiken etc. Ten alle tijden blijft een minimale inbraakwerendheid met bouwkundige maatregelen op de buitengevel van 3 minuten vereist. In de beveiligingsanalyse moet een gedegen incidentenanalyse zijn opgesteld.

Datum van publicatie:
06 juli 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Hea 10 - Thermisch comfort

Analytische meting en evaluatie

Criteria-eis 1.3: Een analytische meting en evaluatie van het niveau van algemeen thermisch comfort van het gebouw zijn uitgevoerd.

Voor het ontwerpcertificaat is dit een rapportage en analyse van de temperatuuroverschrijdingsberekeningen zoals voorgeschreven in tabel 17 van de BRL.

Voor het oplevercertificaat is deze 'analytische meting en evaluatie' het verifiëren van het thermisch comfort doormiddel van een praktijkmeting. In ISSO 74 paragraaf 4.3 is een verduidelijking gegeven van de mogelijkheden om deze praktijkmeting in te richten en de vorm waarin de resultaten worden gepresenteerd. Er wordt geadviseerd om deze procedure te volgen.

Een praktijkmeting om het thermisch comfort van het binnenklimaat te verifiëren vereist bepaalde randvoorwaarden, zoals beschreven in ISSO 74 - 4.3. Indien in de periode omstreeks certificering geen tijdsbestek beschikbaar was voor een zinvolle praktijkmeting moet dit onderbouwd zijn door de betrokken partij die de metingen moet uitvoeren én dient opdrachtbevestiging aan de assessor te worden aangeleverd waaruit blijkt dat de praktijkmeting alsnog wordt uitgevoerd.

Op BREEAM.NL/hulp is een korte toelichting gegeven over ISSO 74 – 4.3 Verificatie bij oplevering.

Datum van publicatie:
06 juli 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

Pagina's