Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Aanvullende informatie op de BRL

Wil je meewerken aan het vullen van de hulppagina’s, heb je suggesties of goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • Wst 1 - Afvalmanagement op de bouwplaats

Definitie recyclebare afvalmateriaal

Onder recyclebaar afvalmateriaal wordt al het afval verstaan met uitzondering van gevaarlijk afvalstoffen. Gevaarlijke afvalstoffen zijn bepaald conform de definitie in de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 1 paragraaf 1.1 artikel 1. 

Datum van publicatie:
18 mei 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 8 - Interne luchtkwaliteit

Verdunningsfactor bij grote systemen

Voor de bepaling van de verdunningsfactor van luchtafvoer bij criteria-eis 1.3 is de NEN 1087 aangewezen. De NEN 1087 is niet toepasbaar bij:

 • Luchtafvoer: een vloeroppervlak >1000 m2 en/of als de capaciteit van de afvoer component van binnenlucht groter is dan 3600 m3/h. 
 • Afvoer van rookgas: een vloeroppervlak >1000 m2 en/of als de afvoer in verbinding staat met een of meer verbrandingstoestellen waarvan de gezamenlijke nominale belasting groter is dan 130 kW.

Afvoer van  luchtafvoeren

Indien de NEN 1087 om bovenstaande redenen niet toepasbaar is voor de bepaling van de verdunningsfactor van luchtafvoer volstaat het om te voldoen aan criteria-eis 3 uit BRL 2011: "Indien het gebouw mechanisch geventileerd wordt: Alle luchtinlaten van de mechanische ventilatiesystemen van het gebouw zijn ten minste 10 meter verwijderd van luchtuitlaten van enig ander mechanisch ventilatiesysteem van het gebouw ter voorkoming van recirculatie van gebruikte lucht."

Afstand tot afvoer van rookgas

 • Indien het vloeroppervlak groter is dan 1000 m2 en de nominale belasting van de verbrandingstoestellen aangesloten op de afvoer kleiner is dan 130 kW wordt de verdunningsfactor van de afvoervoorzieningen van rookgas bepaald conform de NEN 2757-1.
 • Indien de nominale belasting van de verbrandingstoestellen aangesloten op de afvoer groter is dan 130 kW wordt de verdunningsfactor van de afvoervoorzieningen van rookgas bepaald conform de NEN 2757-2.
Datum van publicatie:
18 mei 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

Scope onderbouwde herkomst materialen

De scope tussen tabel 26 uit BRL 2014 v1.01 verschilt van die uit tabel 25 uit BRL 2014 v2. Projecten die certificeren tegen BRL 2014 v1.01 mogen gebruik maken van tabel 25 uit BRL 2014 v2 en projecten die certificeren tegen BRL 2014 v2 mogen gebruik maken van tabel 26 uit BRL 2014 v1.01. Indien gekozen wordt voor 1 tabel zullen alle aspecten uit deze tabel aangehouden te worden. 

Datum van publicatie:
18 mei 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • LE01 - Oppervlak met groenvoorzieningen

Definitie voetafdruk van het asset

De voetafdruk van het asset is als volgt gedefinieerd:

'Het oppervlak binnen de demarcatie van het asset, dus gebouw of gebouwdeel inclusief eventuele buitenruimte. Het oppervlak betreft het oppervlak zoals geprojecteerd op de aarde, niet bijvoorbeeld het BVO.'

Datum van publicatie:
18 mei 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • HEA101 - Hoogfrequente verlichting

Kopje bewijsvoering ontbreekt

Kop 'Gebruiksfunctie specifieke criteria' moet zijn ‘Bewijsvoering’

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • MAN05 - Onderhoudsbeleid; reikwijdte

Persoon of organisatie

Bij bewijsvoering onder 2a “De persoon EN organisatie“ moet gelezen worden als “De persoon OF organisatie”

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • In-Use Algemeen

Voorbeeldberekening

Tabel 7 op pagina 29:

Maximaal aantal punten categorie Energie is 118 in plaats van de genoemde 122.

Maximaal aantal punten categorie Transport is 22 in plaats van de genoemde 20.

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE30 - Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen

Omrekenfactoren energiedragers

Op www.BREEAM.nl/hulp zijn in een tabel de te hanteren omrekenfactoren weergegeven voor het omrekenen van eenheden van veelvoorkomende energiedragers naar kWh.

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE012 - Luchtdichtheid asset

luchtdichtheidsmeting

De luchtdichtheid moet gemeten worden per m2 schiloppervlak 

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0
 • ENE42 - Emissiefactor warmtelevering
 • ENE44 - Emissiefactor koudelevering

Correctie eenheid

Tekst bij punten “In te vullen als: kWh/jaar” moet gelezen worden als “In te vullen als kgCO2/kWh”

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • WAT02 - Waterbesparend sanitair: WC's

Tekstuele correctie

De laatste zin van de tweede alinea onder kop ‘Aanvullingen op de criteria’ beschrijft “…waarbij een WC met een 6/4 liter spoelonderbreker als voorbeeld wordt gebruikt:”.

Dit moet gelezen worden als “…waarbij een WC met een 6/4 liter spoelkeuzeknop als voorbeeld wordt gebruikt:”

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • POL002 - Vloeistofafscheiders (vet en olie)

Verplichte olieafscheiders

De volgende gebieden (voor zover aanwezig) vereisen olieafscheiders in het waterafvoersysteem:

 • Parkeerplaatsen groter dan 800 m2 of met 50 of meer parkeerplaatsen
 • Kleinere parkeerplaatsen die afvoeren op een gevoelig natuurgebied 

 • Gebieden waar vrachtverkeer wordt geparkeerd of gemanoeuvreerd 

 • Voertuig onderhoudsgebieden 

 • Wegen 

 • Industriële gebieden waar olie wordt bewaard of gebruikt 

 • Tankstations 
Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0
 • POL06 - Uitstoot NOx

Punten bij antwoordoptie "Nee"

Bij antwoordoptie “nee” worden 4 punten in plaats van de genoemde 2 punten toegekend.

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • POL10 - Onderhoudsbeleid olieafscheiders

Olieafscheiding nuttig

Bij antwoordoptie ”Het asset heeft geen afvoer waar olieafscheiding nuttig is” geeft POL01 onder criteria eis 4 aan bij welke gebieden olieafscheiding ‘nuttig’ is.

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Ene 26 - Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil

Thermografisch onderzoek

Voor het eerste punt, thermografisch onderzoek, mogen de metingen ook conform de eisen en normen voor thermografisch onderzoek in BRL 2014 uitgevoerd worden

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw - Datacenters 2012 v1.0
 • Man 8 - Veiligheid

BORG certificering

Bij oplevering kan in plaats van een BORG certificaat om aan te tonen dat aan criteria-eis 1.5 wordt voldaan worden volstaan met een door een gecertificeerd bedrijf opgesteld BORG Opleveringsbewijs Bouwkundige Beveiliging dat aantoont dat aan de gestelde niveaus wordt voldaan.

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 2 - Submetering energieverbruiken

Gecombineerde systemen

In het geval van een systeem waarbij koeling en warmte door een systeem wordt geleverd, zoals bijvoorbeeld een warmtepompsysteem, is het subbemeten van zowel het koel- als het warmtebedrijf lastig uitvoerbaar. Het is toegestaan om een gecombineerde bemetering toe te passen. De keuze voor 1 gecombineerde submeter moet worden onderbouwd in de verantwoording. 

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw - Datacenters 2012 v1.0
 • Mat 1 - Bouwmaterialen

Toepassing versie NMD

De versie van de NMD die wordt gebruikt voor de bewijsvoering van creditcriteria 1 (de overweging van drie materialenopties) wordt bepaald op basis van de registratiedatum. De actuele versie van de NMD op de datum van registratie is van toepassing en een recentere versie mag worden gebruikt.  Echter: wanneer de actuele versie van de NMD minder dan een jaar voorafgaand aan de registratie is gepubliceerd mag voor creditcriteria 1 de voorgaande versie worden gebruikt. 

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 1 - Energie Efficiëntie

Uitbreiding van gebouwen

De laatste regel van de toelichting over uitbreiding op bestaande gebouwen moet gelezen worden als “Tevens dienen gebouwinstallaties die geen rol spelen in de voorzieningen van de uitbreiding niet meegenomen te worden.”

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • Tra 7 - Vervoersinformatiepunt

Dynamisch Reizigersinformatiesysteem

Definitie DRIS:
Is een Dynamisch Reizigersinformatiesysteem waar actuele informatie en reistijden van OV in de omgeving worden gepresenteerd. De gebouwgebruikers kunnen deze zonder daarvoor handelingen te hoeven te verrichten en met meerdere personen tegelijk, van het paneel of scherm aflezen. Zie breeam.nl/hulp voor voorbeelden van Dynamische Reizigersinformatiesystemen.

Datum van publicatie:
25 oktober 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw - Datacenters 2012 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Pagina's