Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Aanvullende informatie op de BRL

Wil je meewerken aan het vullen van de hulppagina’s, heb je suggesties of goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

Onjuist puntenaantal

Het in de creditcriteria benoemde aantal punten dat wordt berekend met de MAT-5 calculator is onjuist. De juiste puntenverdeling van de BREEAM-NL 2014 MAT-5 Calculator staat op pagina 230 bij het tweede bullet van het kopje berekeningsprocedure.  

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • Ene 7b - Energiezuinige koel- en vriesopslag - winkel en logies

Tekstuele correctie

Onder aanvullende informatie wordt de tekst onder het kopje “koelwarmteterugwinning niet haalbaar” vervangen door de volgende tekst:

 Indien thermische opslag of warmteterugwinning niet haalbaar is omdat er geen periode van lage belasting is en/of er geen vraag voor teruggewonnen warmte is, dan kan het tweede punt worden toegekend, mits aan alle eisen van het eerste punt is voldaan. Het ontwerpteam moet onderbouwen waarom er geen haalbare mogelijkheden voor terugwinning van warmte, vrije koeling of thermische opslag zijn.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Mat 1 - Bouwmaterialen

Versie van de Bepalingsmethode

Voor de bepaling van de schaduwkosten dient de meest recente versie van de “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW werken” op de registratiedatum aangehouden te worden voor de bepaling van de schaduwprijs. Er mag altijd gebruik worden gemaakt van een recentere versie van deze bepalingsmethode.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 1 - Bouwmaterialen

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken

Op 1 augustus 2017 is de bepalingsmethode uitgebreid met bijlage J. In deze bijlage zijn een aantal aanpassingen opgenomen. De aspecten in deze bijlage zorgen ervoor dat de scope wat er in de berekening meegenomen dient te worden is veranderd. Deze scope wijziging leidt tot aanzienlijk andere uitkomsten. Om deze reden is besloten om de bijlage voor alle BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie versie buiten beschouwing te laten.

Voor recente BREEAM-NL projecten geldt voor de MPG zodoende dezelfde scope als voor oudere projecten. Deze scope is vastgelegd in bijlage D van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. Hierin wordt gesteld dat alle opbouwen van gebouw en perceel opgenomen moeten worden. Daarnaast is er in de BRL een lijst met NL-SfB codes opgenomen van onderdelen die meegenomen moeten worden in het project.

In de praktijk betekent dit dat alle in de NL-SfB-lijst opgenomen elementen op het perceel moeten worden opgenomen in de MPG berekening. Alle elementen die buiten het perceel worden uitgevoerd vallen buiten de scope van de berekening. Alle producten en materialen die benodigd zijn om een betere energieprestatie dan de wettelijke EPC eis te behalen moeten worden meegenomen in de MPG berekening. Met BREEAM-NL wordt integraal het gebouw beoordeeld zoals deze is gebouwd, de materiaalberekening moet dus een reflectie zijn van het gebouw ‘as-built’ en overeenkomen met de materialen en technieken zoals deze zijn gebruikt in de ENE 1 berekening.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

GWP-100 waarden

Voor de GWP-100 waarden zoals benoemd in de tabel op pagina 315 kunnen ook de GWP-100 year waarden worden aangehouden uit table 8.A.1 van de IPCC Fifth Assessment Report worden aangehouden. Deze is bereikbaar via de volgende link:

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 5 - Toepassing duurzame energie

Referentieberekening

Indien de berekende CO2 uitstoot in de EPG berekening kleiner of gelijk is aan 0. Kan voor het eerste tot en met het derde punt de EPG berekening van de referentiesituatie komen te vervallen. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

Correctie Tabel 33 GWP waarden

De GWP waarden in tabel 33 (v1.01) en 32 (v2) zijn niet correct. Zie BREEAM.NL/hulp voor de juiste GWP waarden.

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • POL01- Vloeistofafscheiders (vet en olie)

Water- en olie afvoer naar natuurlijke watergangen en/of het openbaar riool

Tekst onder criteria 2:

“die water van binnen de ondergrondse of overdekte gebieden naar natuurlijke watergangen kunnen leiden”

moet gelezen worden als:

“die water van binnen de ondergrondse of overdekte gebieden naar natuurlijke waterlopen en/of het openbaar riool kunnen leiden”

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Ene 1 - Energie Efficiëntie

Warmtapwater bij alternatieve EPC industriefunctie

Bij de alternatieve EPC berekening voor industriefuncties dient het energieverbruik voor warmtapwater voor het gehele gebruiksoppervlak in de ontwerpberekening meegenomen te worden. Indien geen sanitairwarmwaterinstallatie in het ontwerp opgenomen is dient men uit te gaan van een (forfaitaire) conventionele standaard warmtapwaterinstallatie (invoer: gasgestookt warmwatertoestel HRww, CW-klasse 4, leidinglengtes > 3 m). Indien specifiek ten behoeve van de industriefunctie wel een sanitair warmwaterinstallatie is opgenomen in het ontwerp dan mag de daadwerkelijk te realiseren/gerealiseerde sanitair warmwaterinstallatie opgenomen worden ten behoeve van het gehele gebruiksoppervlak met industriefunctie. Indien deze installatie uitgerust is met met een doucheWTW mag deze ook opgenomen worden in de berekening. Er mag ook gebruik worden gemaakt van de forfaitair voorgeschreven sanitair warmwaterinstallatie.   

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • ENE31 - ENE61 - Energierekenmodel

Parkeergarages

Een eventuele parkeergarage is geen onderdeel van het energierekenmodel en hoeft niet te worden meegenomen in de berekening. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE31 - ENE61 - Energierekenmodel

Invoer energiegebruik

Als het energiegebruik van het asset niet apart wordt gemeten, kan het energiegebruik in het energierekenmodel worden ingevuld op het niveau waarvoor wel meetgegevens beschikbaar zijn. Voorwaarde is dat in ieder geval het volledige energiegebruik van het asset binnen de aangehouden energiemeetgegevens valt en dat alleen het BVO van het asset zelf wordt ingevoerd in het energierekenmodel.

Neem vooraf contact op met de DGBC Helpdesk om te bespreken of de situatie voldoet.

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Hea 10 - Thermisch comfort

Temperatuur bij koel- en vrieshuizen

Criteria-eis 1.1 en 2.2 – tabel 17: In de NEN-EN ISO 7730:2005 is vastgelegd dat de norm enkel gebruikt kan worden bij een lucht temperatuur (air temperature ta) tussen de 10 en 30 graden Celsius. Voor verblijfsruimten met een (ontwerp) luchttemperatuur onder de 10 graden Celsius mag de temperatuurgrens worden genegeerd. Een berekening op basis van NEN-EN ISO 7730:2005 met een luchttemperatuur (ta) onder de 10 graden Celsius kan aantonen dat aan de eis wordt voldaan.

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 7 - Minimalisering lichtvervuiling

Richtlijn lichthinder

Bij eis 1.1 en 1.3 mag in plaats van de benoemde richtlijnen ook de richtlijn lichthinder 2017 van de NSVV aangehouden worden. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Pol 7 - Minimalisering lichtvervuiling

Richtlijn lichthinder

Bij eis 1 en 3 mag in plaats van de benoemde richtlijnen ook de richtlijn lichthinder 2017 van de NSVV aangehouden worden. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 2 - Voorkomen van lekkages van koudemiddelen

Warenkoeling

Voor warenkoeling dient de volgende definitie te worden aangehouden:
De scope van de credit is ook gericht op gebouwgebonden koel- en vriesopslag, zoals in het gebouw geïntegreerde koel- en vriescellen én koel- en vriesmeubelen die zijn aangesloten op een centraal koel/vriessysteem, voor bijvoorbeeld catering of een bedrijfsrestaurant. Stekkerklare, professionele koel- of vriesinstallaties/kasten worden hier uitgesloten.

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • In-Use Algemeen

Interpretatie 'BVO'

Waar BVO wordt genoemd in de BRL, moet dit gelezen worden als ‘BVO van een gebouw’, zoals gedefinieerd in paragraaf 4.2.2. van NEN2580.

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

GWP-100 waarden

Voor de GWP-100 waarden zoals benoemd in tabel 32 kunnen ook de GWP-100 year waarden worden aangehouden uit table 8.A.1 van de IPCC Fifth Assessment Report worden aangehouden. Deze is bereikbaar via de volgende link:

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

GWP-100 waarden

Voor de GWP-100 waarden zoals benoemd in tabel 33 kunnen ook de GWP-100 year waarden worden aangehouden uit table 8.A.1 van de IPCC Fifth Assessment Report worden aangehouden. Deze is bereikbaar via de volgende link:

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • In-Use Algemeen

Uiterlijke certificeringsdatum BRL In-Use 2014 v1.0

Let op: projecten die tegen de BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0 zijn geregistreerd, moeten uiterlijk op 31 december 2017 zijn gecertificeerd. 
Na deze deadline kan er alleen tegen BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0 worden gecertificeerd. Voor al gecertificeerde projecten tegen BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0 die willen hercertificeren gelden andere eisen. Zie voor meer informatie het interpretatiedocument en paragraaf 5.2 van de BRL van BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0
 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

GWP-100 waarden

Voor de GWP-100 waarden zoals benoemd in de tabel op pagina 320 kunnen ook de GWP-100 year waarden worden aangehouden uit table 8.A.1 van de IPCC Fifth Assessment Report worden aangehouden. Deze is bereikbaar via de volgende link:

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0

Pagina's