Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Aanvullende informatie op de BRL

Wil je meewerken aan het vullen van de hulppagina’s, heb je suggesties of goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

GWP-100 waarden

Voor de GWP-100 waarden zoals benoemd in tabel 33 kunnen ook de GWP-100 year waarden worden aangehouden uit table 8.A.1 van de IPCC Fifth Assessment Report worden aangehouden. Deze is bereikbaar via de volgende link:

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • In-Use Algemeen

Uiterlijke certificeringsdatum BRL In-Use 2014 v1.0

Let op: projecten die tegen de BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0 zijn geregistreerd, moeten uiterlijk op 31 december 2017 zijn gecertificeerd. 
Na deze deadline kan er alleen tegen BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0 worden gecertificeerd. Voor al gecertificeerde projecten tegen BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0 die willen hercertificeren gelden andere eisen. Zie voor meer informatie het interpretatiedocument en paragraaf 5.2 van de BRL van BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0
 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

GWP-100 waarden

Voor de GWP-100 waarden zoals benoemd in de tabel op pagina 320 kunnen ook de GWP-100 year waarden worden aangehouden uit table 8.A.1 van de IPCC Fifth Assessment Report worden aangehouden. Deze is bereikbaar via de volgende link:

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

GWP-100 waarden

Voor de GWP-100 waarden zoals benoemd in de tabel op pagina 315 kunnen ook de GWP-100 year waarden worden aangehouden uit table 8.A.1 van de IPCC Fifth Assessment Report worden aangehouden. Deze is bereikbaar via de volgende link:

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 5 - Toepassing duurzame energie

Referentieberekening

Indien de berekende CO2 uitstoot in de EPG berekening kleiner of gelijk is aan 0. Kan voor het eerste tot en met het derde punt de EPG berekening van de referentiesituatie komen te vervallen. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

Correctie Tabel 33 GWP waarden

De GWP waarden in tabel 33 (v1.01) en 32 (v2) zijn niet correct. Zie BREEAM.NL/hulp voor de juiste GWP waarden.

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • POL01- Vloeistofafscheiders (vet en olie)

Water- en olie afvoer naar natuurlijke watergangen en/of het openbaar riool

Tekst onder criteria 2:

“die water van binnen de ondergrondse of overdekte gebieden naar natuurlijke watergangen kunnen leiden”

moet gelezen worden als:

“die water van binnen de ondergrondse of overdekte gebieden naar natuurlijke waterlopen en/of het openbaar riool kunnen leiden”

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Ene 1 - Energie Efficiëntie

Warmtapwater bij alternatieve EPC industriefunctie

Bij de alternatieve EPC berekening voor industriefuncties dient het energieverbruik voor warmtapwater voor het gehele gebruiksoppervlak in de ontwerpberekening meegenomen te worden. Indien geen sanitairwarmwaterinstallatie in het ontwerp opgenomen is dient men uit te gaan van een (forfaitaire) conventionele standaard warmtapwaterinstallatie (invoer: gasgestookt warmwatertoestel HRww, CW-klasse 4, leidinglengtes > 3 m). Indien specifiek ten behoeve van de industriefunctie wel een sanitair warmwaterinstallatie is opgenomen in het ontwerp dan mag de daadwerkelijk te realiseren/gerealiseerde sanitair warmwaterinstallatie opgenomen worden ten behoeve van het gehele gebruiksoppervlak met industriefunctie. Indien deze installatie uitgerust is met met een doucheWTW mag deze ook opgenomen worden in de berekening. Er mag ook gebruik worden gemaakt van de forfaitair voorgeschreven sanitair warmwaterinstallatie.   

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • ENE31 - ENE61 - Energierekenmodel

Parkeergarages

Een eventuele parkeergarage is geen onderdeel van het energierekenmodel en hoeft niet te worden meegenomen in de berekening. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE31 - ENE61 - Energierekenmodel

Invoer energiegebruik

Als het energiegebruik van het asset niet apart wordt gemeten, kan het energiegebruik in het energierekenmodel worden ingevuld op het niveau waarvoor wel meetgegevens beschikbaar zijn. Voorwaarde is dat in ieder geval het volledige energiegebruik van het asset binnen de aangehouden energiemeetgegevens valt en dat alleen het BVO van het asset zelf wordt ingevoerd in het energierekenmodel.

Neem vooraf contact op met de DGBC Helpdesk om te bespreken of de situatie voldoet.

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Hea 10 - Thermisch comfort

Temperatuur bij koel- en vrieshuizen

Criteria-eis 1.1 en 2.2 – tabel 17: In de NEN-EN ISO 7730:2005 is vastgelegd dat de norm enkel gebruikt kan worden bij een lucht temperatuur (air temperature ta) tussen de 10 en 30 graden Celsius. Voor verblijfsruimten met een (ontwerp) luchttemperatuur onder de 10 graden Celsius mag de temperatuurgrens worden genegeerd. Een berekening op basis van NEN-EN ISO 7730:2005 met een luchttemperatuur (ta) onder de 10 graden Celsius kan aantonen dat aan de eis wordt voldaan.

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 7 - Minimalisering lichtvervuiling

Richtlijn lichthinder

Bij eis 1.1 en 1.3 mag in plaats van de benoemde richtlijnen ook de richtlijn lichthinder 2017 van de NSVV aangehouden worden. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Pol 7 - Minimalisering lichtvervuiling

Richtlijn lichthinder

Bij eis 1 en 3 mag in plaats van de benoemde richtlijnen ook de richtlijn lichthinder 2017 van de NSVV aangehouden worden. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 2 - Voorkomen van lekkages van koudemiddelen

Warenkoeling

Voor warenkoeling dient de volgende definitie te worden aangehouden:
De scope van de credit is ook gericht op gebouwgebonden koel- en vriesopslag, zoals in het gebouw geïntegreerde koel- en vriescellen én koel- en vriesmeubelen die zijn aangesloten op een centraal koel/vriessysteem, voor bijvoorbeeld catering of een bedrijfsrestaurant. Stekkerklare, professionele koel- of vriesinstallaties/kasten worden hier uitgesloten.

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • In-Use Algemeen

Interpretatie 'BVO'

Waar BVO wordt genoemd in de BRL, moet dit gelezen worden als ‘BVO van een gebouw’, zoals gedefinieerd in paragraaf 4.2.2. van NEN2580.

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

GWP-100 waarden

Voor de GWP-100 waarden zoals benoemd in tabel 32 kunnen ook de GWP-100 year waarden worden aangehouden uit table 8.A.1 van de IPCC Fifth Assessment Report worden aangehouden. Deze is bereikbaar via de volgende link:

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • Hea 8 - Interne luchtkwaliteit

Verdunningsfactor bij grote systemen

Voor de bepaling van de verdunningsfactor van luchtafvoer bij criteria-eis 1.3 is de NEN 1087 aangewezen. De NEN 1087 is niet toepasbaar bij:

 • Luchtafvoer: een vloeroppervlak >1000 m2 en/of als de capaciteit van de afvoer component van binnenlucht groter is dan 3600 m3/h. 
 • Afvoer van rookgas: een vloeroppervlak >1000 m2 en/of als de afvoer in verbinding staat met een of meer verbrandingstoestellen waarvan de gezamenlijke nominale belasting groter is dan 130 kW.

Afvoer van  luchtafvoeren

Indien de NEN 1087 om bovenstaande redenen niet toepasbaar is voor de bepaling van de verdunningsfactor van luchtafvoer volstaat het om te voldoen aan criteria-eis 3 uit BRL 2011: "Indien het gebouw mechanisch geventileerd wordt: Alle luchtinlaten van de mechanische ventilatiesystemen van het gebouw zijn ten minste 10 meter verwijderd van luchtuitlaten van enig ander mechanisch ventilatiesysteem van het gebouw ter voorkoming van recirculatie van gebruikte lucht."

Afstand tot afvoer van rookgas

 • Indien het vloeroppervlak groter is dan 1000 m2 en de nominale belasting van de verbrandingstoestellen aangesloten op de afvoer kleiner is dan 130 kW wordt de verdunningsfactor van de afvoervoorzieningen van rookgas bepaald conform de NEN 2757-1.
 • Indien de nominale belasting van de verbrandingstoestellen aangesloten op de afvoer groter is dan 130 kW wordt de verdunningsfactor van de afvoervoorzieningen van rookgas bepaald conform de NEN 2757-2.
Datum van publicatie:
18 mei 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • LE01 - Oppervlak met groenvoorzieningen

Definitie voetafdruk van het asset

De voetafdruk van het asset is als volgt gedefinieerd:

'Het oppervlak binnen de demarcatie van het asset, dus gebouw of gebouwdeel inclusief eventuele buitenruimte. Het oppervlak betreft het oppervlak zoals geprojecteerd op de aarde, niet bijvoorbeeld het BVO.'

Datum van publicatie:
18 mei 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • MAN01 - Gebruikershandleiding

Bewijsvoering

Tekst van de bewijsvoering is weggevallen in de BRL. De volgende tekst moet als bewijsvoering worden gelezen:

Bewijsvoering

 1. Gebruikershandleiding, het voorblad en de inhoudsopgave kunnen volstaan;
 2. Onderbouwing van de assessor van de vraag in hoeverre de handleiding voldoende compleet en actueel is:
 3. Onderbouwing van de vraag hoe de relevante informatie beschikbaar is gemaakt voor de gebouwgebruikers, bijvoorbeeld:
  a. De digitale beschikbaarheid van de gebruikershandleiding
  b. Trainingsschema’s
  c. E-mailberichten naar (nieuwe) gebouwgebruikers
  d. Een informatiepakket dat wordt overhandigd aan nieuwe gebouwgebruikers
  e. De wijze waarop relevante informatie beschikbaar is gesteld voor bezoekers
Datum van publicatie:
18 mei 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • In-Use Algemeen

Verruiming registratietermijn

1ste alinea, paragraaf 4.2: “Een registratie is 1 jaar geldig: indien niet binnen 1 jaar na registratie gecertificeerd, dan dient opnieuw geregistreerd te worden tegen de dan geldende versie.”

Moet gelezen worden als:

 “Een registratie is geldig tot maximaal 1 jaar na de vervaldatum van de richtlijn waartegen is geregistreerd. De vervaldatum is gedefinieerd als 3 maanden na de introductiedatum van de opvolgende versie. Als niet binnen de geldigheid van de registratie een certificaat wordt behaald, dient opnieuw te worden geregistreerd tegen de dan geldende (vigerende) versie.”

Datum van publicatie:
18 mei 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0

Pagina's