Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Aanvullende informatie op de BRL

Wil je meewerken aan het vullen van de hulppagina’s, heb je suggesties of goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • Hea 4 - Hoogfrequente verlichting

Constante gelijkstroom

Constante gelijkstroom evenals wisselstroom gestuurde verlichting (zoals LED) is tevens toegestaan. Mits met cijfers of percentages kan worden onderbouwd waarom het projectvoorstel gelijk of beter is dan de gestelde eis in de BRL (30kHz). 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 16 - Flexibiliteit

Flexibiliteit

Op bladzijde 149 moet bij tweede punt, criterium 1 en 2, bullet 1  programma’s/indelingen gelezen worden in plaats van woonprogramma’s/woningindelingen. De criteria is voor alle type gebouwen van toepassing. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Le 1 - Hergebruik van land

Hergebruik van Land - Bestemmingsplanwijziging

Een bestemmingsplanwijzigingen ten behoeve van het bouwproject mag wel indien er een wijziging is van een bebouwde functie naar een andere bebouwde functie. Bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging van de functie industrie naar retail 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 8 - Interne luchtkwaliteit

Adiabatische bevochtiging

Onder criteria eis 6 staat beschreven dat enkel een systeem met stoombevochtiging is toegestaan. Echter, een luchtbehandelingssysteem met adiabatische bevochtiging is tevens toegestaan indien deze voldoet aan de voorwaarden in de ISSO 55.3 en is voorzien van een VDI- 6022 hygiëne certificaat. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 9 - Vluchtige organische verbindingen

Vluchtige organische verbindingen

De tekst in de BRL 2011 v1.0 is ook van toepassing op voorgaande versies, Hierdoor mag de emissieconcentratie volgens onderstaande wijze worden bepaald.

Verven, vernissen en lakken voldoen aan de emissienormen van maximaal fase 2 voor organische oplosmiddelen uit de Europese Decopaint Directive 2004/42/EC, waarbij de emissieconcentratie is bepaald volgens EN-ISO 11890-2:2006. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 10 - Het gebouw en terrein als educatiemiddel

Het gebouw en terrein als educatiemiddel

Bij criteria-eisen staat gebouw "en/of" terrein. Dit moet conform de creditcriteria gelezen worden als “en”. 

Datum van publicatie:
29 mei 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Tra 1 - Aanbod van Openbaar Vervoer

Aanbod van Openbaar Vervoer

<10 min, <15 min en <20 min dient gelezen te worden als : ≤10, ≤15, ≤20 (kleiner of gelijk aan) 

Datum van publicatie:
29 mei 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 8 - Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

Conform BRL 2011 v1.0 is de eis van oplevermeting en daarmee het akoestisch rapport komen te vervallen voor vorige versies van de BRL. 

Datum van publicatie:
24 mei 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Kli 6 - Bodemgesteldheid

Gebruiksfuncties afgestemd op de bodem

“De verschillende gebruiksfuncties zijn afgestemd op de potenties van de fysieke bodemgesteldheid (bodemstructuur en geohydrologie):"
moet gelezen worden als:
"de volgende gebruiksfuncties zijn als volgt afgestemd op de bodem:".

Dit betekent dat bijv. in het geval van zware gebouwen, deze dan niet mogen staan in een gebied met klei- of veengrond, anders wordt niet voldaan aan dit punt. 

Datum van publicatie:
28 april 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012 v1.0
 • Wst 1 - Afvalmanagement op de bouwplaats

Afval op bouwplaats

Deze credit is van toepassing op al het afval op een bouwplaats. Dit blijkt al uit het doel van de credit en de verwijzingen in de rest van de tekst. Alleen in de credit criteria staat nog te lezen bouwafval, terwijl dit ook gelezen kan worden als afval op de bouwplaats en dus ook sloopafval betreft. 

Datum van publicatie:
27 juli 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 2 - Bouwplaats en Omgeving

Checklist A2

Bij eerste punt staat nu te lezen: 6 items uit alle 4 de categorieën. Hier wordt bedoeld dat uit elke van de 4 categorieën minimaal 6 items moeten voldoen. 

Datum van publicatie:
27 juli 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 2 - Bouwplaats en Omgeving

Bouwplaats categorieën

Bij eerste punt staat nu te lezen: 6 items uit alle 4 de categorieën. Hier wordt bedoeld dat uit elke van de 4 categorieën minimaal 6 items moeten voldoen. 

Datum van publicatie:
27 juli 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 6 - Afstromend regenwater

Beplanting is installaties

Op p339 staat:
“Dakbeplanting"
Dakbeplanting moet beoordeeld worden als er een risico is van stoffen zoals benzine of olie. Koelmiddelen worden niet beoordeeld in deze credit aangezien zij een gevaar voor besmetting van de lucht vormen en niet van watergangen.”

Op p340, onder Geen door vervuiling bedreigde gebieden staat: “...EN er is geen beplanting aangebracht op het dak...”

In beide gevallen moet ‘beplanting’ gelezen worden als ‘installaties’. Dit is een vertalingsfout (Engels ‘plants’ is vertaald door ‘planten’ maar moet zijn ‘installaties’). 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 12 - Levenscycluskostenanalyse

Levenscycluskostenanalyse

De verwijzingen naar ISSO- en SBR-publicaties onder Criteria-eisen (p54, 55) moeten niet gelezen worden als eis om de LCC volgens die publicaties uit te voeren. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 13 - Akoestiek

Kantoortuinen

In het bouwbesluit is de eis voor kantoortuinen iets ruimer, bij kantoortuinen is het juist meer storend voor de gebruiker als het te stil is. Daarom kan men de eis in BREEAM-NL ruimer interpreteren: +5dB voor kantoortuinen. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 8 - Energiezuinige liften

Energiezuinige liften

Criteria eis 7 op pag177 dient ruimer te worden geïnterpreteerd: "De lift is uitgevoerd met een spaarstand functie, die door de (groeps)besturing afhankelijk van het verkeersaanbod wordt geactiveerd. De spaarstand kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door tijdelijk liften uit de groep te halen, door de hefsnelheid te reduceren afhankelijk van de kooibelading, of door nadrukkelijk te sturen op optimale kooibelading. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 3 - Milieu-impact bouwplaats
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

PEFC

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) toetst houtcertificatiesystemen aan de Nederlandse Inkoopcriteria in opdracht van het Ministerie van VROM. http://www.tpac.smk.nl/32/home.html geeft aan dat ook PEFC hout gelijkwaardig is voor BREEAM-NL Nieuwbouw.

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 1 - Prestatieborging

Prestatieborging

Op p34, Criteria-eisen, Eerste punt, 3, staat: “De commissioningmanager moet zijn aangesteld tijdens de ontwerpfase...” Het is niet langer noodzakelijk aan te tonen dat deze is aangesteld tijdens de ontwerpfase. Het benodigde bewijsmateriaal blijft ongewijzigd. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 3 - Milieu-impact bouwplaats
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal
 • Wst 1 - Afvalmanagement op de bouwplaats

ISO 14001

Indien een bedrijf nog in de procedure zit voor het behalen van een ISO14001 certificaat, maar deze is nog niet behaald, kan men voor een ontwerpcertificaat voldoen als men kan aantonen dat men in de ISO14001 procedure zit. De bewijslast is dan de registratie of contract bij een ISO14001 certificerende instelling, welke aantoont dat de procedure is gestart. Voor het oplevercertificaat dient het certificaat te zijn behaald. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Tra 2 - Afstand tot basisvoorzieningen

Afstand tot basisvoorzieningen

Criteria eis 1:
Op p192, Criteria-eisen, 1, staat: ... "Supermarkt met versafdeling Geldautomaat (pin en chip)"...

De versafdeling is geen harde eis, er hoeft geen bewijsmateriaal voor worden aangeleverd. Voor de definitie “Supermarkt” kan men het volgende aanhouden: “Een supermarkt is een relatief grote zelfbedieningswinkel waar voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen worden verkocht. Men spreekt van een supermarkt als er behalve levensmiddelen bv. ook verse groente, brood en vlees worden verkocht.”

“Pin en chip” mag gelezen worden als “pin”. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Pagina's