Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Aanvullende informatie op de BRL

Wil je meewerken aan het vullen van de hulppagina’s, heb je suggesties of goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • W&W 5 - Eigenaarschap

Maximaal 3 punten

In de Kop en de Creditcriteria wordt vermeld dat er maximaal 6 punten kunnen worden toegekend.
Dat is fout en moet zijn “
Er kunnen maximaal 3 punten worden toegekend”. 

Datum van publicatie:
12 mei 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012 v1.0
 • Hea 1 - Daglichttoetreding

Daglicht

De keukenfunctie in “tabel 1: minimum grenswaarden gemiddelde daglichtfactor per onderscheiden gebouwfunctie” is alleen van toepassing op de keuken in woningen. 

Datum van publicatie:
25 januari 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • Man 2 - Bouwplaats en Omgeving

Bouwplaats en omgeving

Op p360, checklist A2, punt 4 beschrijft de verplichting voor het zichtbaar dragen van een ID bewijs. Vanwege veiligheid is het ook toegestaan het ID-bewijs te dragen zonder dat deze zichtbaar is (bijvoorbeeld in een binnenzak). 

Datum van publicatie:
17 januari 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 3 - Milieu-impact bouwplaats

ISO 14001

MAN 3 - als equivalent van ISO-14001 zijn ook akkoord: MVO prestatieladder niveau 3 of hoger; ISO-9001 indien milieuaspecten in de 9001-scope zijn opgenomen. 

Datum van publicatie:
17 januari 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 3 - Milieu-impact bouwplaats

Milieu-impact bouwplaats

Pagina 362 van checklist A3 (zaken die de beoordeling van de uitrusting betreffen) is niet van toepassing. 

Datum van publicatie:
17 januari 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 9 - Vluchtige organische verbindingen

Sampling methode

EN 717-2 (sampling methode) kan als equivalent beschouwd worden van EN 717-1 (gehele object) mits het genomen sample voor EN 717-2 representatief is voor het geheel. 

Datum van publicatie:
17 januari 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 9 - Vluchtige organische verbindingen

Renovatie

In geval van renovatie behoeven de hergebruikte materialen die ouder zijn dan 5 jaar niet te worden getest op Vluchtige Organische Verbindingen. 

Datum van publicatie:
17 januari 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

ISO 14001

MAT 5 – Tabel 1, Tier-levels 3 en 4 ‘certified EMS’: akkoord zijn elk gecertificeerd milieumanagementsysteem; ISO-14001; MVO prestatieladder niveau 3 of hoger indien onderbouwde herkomst van materialen onderdeel is van de scope. 

Datum van publicatie:
17 januari 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • Wst 1 - Afvalmanagement op de bouwplaats

ISO 14001

WST 1 – 3e punt, Eis 3: als equivalent van ‘ISO 9001- en 14001-certificering’ is ook akkoord ISO 9001 + MVO prestatieladder niveau 3 of hoger. 

Datum van publicatie:
17 januari 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Wst 2 - Gebruik van secundair materiaal

30 km afstand

Het is tevens toegestaan een grotere afstand dan 30 km aan te houden indien kan worden aangetoond dat het gekozen middel van transport (trein, boot, etc) een gelijkwaardig of lagere CO2 uitstoot heeft dan middels vervoer over 30 km over de weg. 

Datum van publicatie:
17 januari 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Kli 3 - Luchtkwaliteit

NO2 in plaats van NOx

NOx moet gelezen worden als NO2.
Ter informatie: NOx is een verzamelnaam voor stikstofoxiden als NO, N2O, NO2 etc. Voor luchtkwaliteit is vooral stikstofdioxide NO2 van belang. De GCN-kaart “Stikstofdioxide (NO2)” dient derhalve gebruikt te worden. 

Datum van publicatie:
28 november 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012 v1.0
 • Bro 2 - Opwekken Hernieuwbare Energie

Water als hernieuwbare energie

Onder het kopje Definities > Hernieuwbare energie moet ‘waterkracht’ gelezen worden als ‘water’. De toevoeging ‘kracht’ is beperkend. 

Datum van publicatie:
19 november 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012 v1.0
 • Kli 2 - Windklimaat

Windonderzoek

Indien uit het Beslismodel NEN 8100 blijkt dat een windonderzoek niet noodzakelijk is, kunnen 3 punten automatisch worden toegekend. 

Datum van publicatie:
19 november 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012 v1.0
 • ENE001A - Energie-Index waarde energielabel

Actuele energie-index waarde

Deze vraag is alleen van toepassing als er een EPA label beschikbaar is. Geef hiervoor bij de asset gegevens aan (gebouwgegevens) of er een EI aanwezig is of niet. Met de EI (energieindex) wel aanwezig kan maximaal 140 punten behaald worden. Met de EI niet aanwezig kan door het beantwoorden van de losse vragen maximaal 69 punten behaald worden. Vragen van toepassing indien:

EI AanwezigEI Niet aanwezig

ENE001A

ENE003A1 

ENE003A2 

ENE004A1 

ENE004A2

ENE005A 

ENE006A1 

ENE006A2 

ENE007A 

ENE008A 

ENE009A 

ENE020A 

ENE021A 

ENE022A 

ENE023A

ENE024A 

ENE025A 

ENE026A 

ENE027A1

Datum van publicatie:
16 oktober 2012
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2012 v1.02
 • Ro 10 - Duurzaamheidprestatie Gebouwen

Puntentelling tool

Voor deze credit zijn maximaal 6 punten te behalen, niet 4 zoals vermeld. De bijbehorende tool geeft de juiste score weer. De tabel onder 3 Creditcriteria moet dus gelezen worden als een tabel met 1 tot 6 punten. 

Datum van publicatie:
28 september 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012 v1.0
 • Hea 16 - Flexibiliteit

Flexibiliteit

Op bladzijde 149 moet bij tweede punt, criterium 1 en 2, bullet 1  programma’s/indelingen gelezen worden in plaats van woonprogramma’s/woningindelingen. De criteria is voor alle type gebouwen van toepassing. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Le 1 - Hergebruik van land

Hergebruik van Land - Bestemmingsplanwijziging

Een bestemmingsplanwijzigingen ten behoeve van het bouwproject mag wel indien er een wijziging is van een bebouwde functie naar een andere bebouwde functie. Bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging van de functie industrie naar retail 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 8 - Interne luchtkwaliteit

Adiabatische bevochtiging

Onder criteria eis 6 staat beschreven dat enkel een systeem met stoombevochtiging is toegestaan. Echter, een luchtbehandelingssysteem met adiabatische bevochtiging is tevens toegestaan indien deze voldoet aan de voorwaarden in de ISSO 55.3 en is voorzien van een VDI- 6022 hygiëne certificaat. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 9 - Vluchtige organische verbindingen

Vluchtige organische verbindingen

De tekst in de BRL 2011 v1.0 is ook van toepassing op voorgaande versies, Hierdoor mag de emissieconcentratie volgens onderstaande wijze worden bepaald.

Verven, vernissen en lakken voldoen aan de emissienormen van maximaal fase 2 voor organische oplosmiddelen uit de Europese Decopaint Directive 2004/42/EC, waarbij de emissieconcentratie is bepaald volgens EN-ISO 11890-2:2006. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 5 - Toepassing duurzame energie

Toepassing duurzame energie

De zin Totale gebouwgebonden CO2 emissie gerelateerd aan verwarming, koeling, warmwaterbereiding en verlichting conform energieprestatiemethodiek (NEN2916 en NEN5128

Moet gelezen worden als:
Totale gebouwgebonden CO2 emissie conform energieprestatiemethodiek (NEN2916 en NEN5128. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Pagina's