Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Aanvullende informatie op de BRL

Wil je meewerken aan het vullen van de hulppagina’s, heb je suggesties of goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

Inleiding - verplichte credits

De tabel met verplichte credits moet vervangen worden door de volgende tabel:

Datum van publicatie:
18 december 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012 v1.0
 • Ro 4 - Hergebruik bestaande structuren

Footprint

Footprint gebouw is niet van toepassing voor deze credit. Gebouwen worden uitgedrukt in m2 BVO, structuren worden uitgedrukt in m2. Vermelding + definitie van footprint gebouw kan genegeerd worden. 

Datum van publicatie:
18 december 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012 v1.0
 • Ene 5 - Toepassing duurzame energie

Norm EPC berekening

Bij berekening van de EPverbetering moet de vigerende norm ten tijde van bouwvergunning worden gebruikt. In afwijking hiervan is het mogelijk de meest recente norm te gebruiken als de vigerende norm ten tijde van de bouwaanvraag is verouderd (met onderbouwing van expertise conform BRL). Het is niet toegestaan een oudere norm te gebruiken dan de vigerende norm ten tijde van de bouwvergunningaanvraag. 

Datum van publicatie:
18 december 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

Renovatiesituatie

Aanvullingen op de criteria-eisen: Hergebruikte materialen in het project voldoen aan tier-level 1. Indien bij een renovatieproject materialen worden hergebruikt, voor bijvoorbeeld de draagconstructie of gevelelementen, hoeven deze materialen niet te worden verantwoord. De materialen voldoen per definitie aan tier-level 1. Het volume van het materiaal moet wel berekend worden om in MAT 5 in de berekening opgenomen te worden. 

Datum van publicatie:
25 november 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 1 - Prestatieborging

Prestatieborging

Bij creditcriteria 1 wordt benoemd dat het in werking stellen uitgevoerd moet worden in overeenstemming met de meest actuele praktijkrichtlijnen. De referenties dienen gebruikt te worden ter indicatie van richtlijnen die gebruikt kunnen worden bij het commissionen. Het dient niet zo geïnterpreteerd te worden dat aan elke eis van de norm voldaan dient te worden. 

Datum van publicatie:
25 november 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 1 - Energie Efficiëntie

Norm EPC berekening

Bij berekening van de EPverbetering moet de vigerende norm ten tijde van bouwvergunning worden gebruikt. In afwijking hiervan is het mogelijk de meest recente norm te gebruiken als de vigerende norm ten tijde van de bouwaanvraag is verouderd (met onderbouwing van expertise conform BRL). Het is niet toegestaan een oudere norm te gebruiken dan de vigerende norm ten tijde van de bouwvergunningaanvraag. 

Datum van publicatie:
25 november 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 8 - Energiezuinige liften

Energiezuinige liften

Criteria eis 7: " dit geldt ook indien het gebouw, door een beperkt aantal etages," i.p.v. "Ook" dient "niet" gelezen te worden 

Datum van publicatie:
01 juli 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • Man 1 - Prestatieborging

Prestatieborging

De referenties in de referentielijst geven een indicatie van richtlijnen die gebruikt kunnen worden bij het commissionen. Dit betekent niet dat deze verplicht nageleefd moeten worden. 

Datum van publicatie:
01 juli 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 6 - Lichtregeling

Aanwezigheidsdetectie

criteria eis 1: VERDUIDELIJKING, aanwezigheidsdetectie voldoet niet aan het criterium toegankelijk en eenvoudig te bedienen. 

Datum van publicatie:
01 juli 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Le 1 - Hergebruik van land

Sportvelden

Definities: Sportveld.

Valt het bebouwen van een sportveld onder hergebruik van land?

Nee een sportveld valt onder categorie C. Land in bebouwde gebieden zoals parken, recreatieterreinen en volkstuintjes.... 

Datum van publicatie:
01 juli 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Tra 3 - Alternatief vervoer

Retailfunctie

Criteria eis 1, optie 1: In het geval van een retail project, vervalt voor bezoekersparkeerplaatsen de eis voor afsluitbaarheid van de fietsenstalling. 

Datum van publicatie:
01 juli 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 3 - GWP van koudemiddelen voor warenkoeling

Filtering koel- en vriesopslag

Filtering: Op het moment dat er geen koel- en vriesopslag in het gebouw aanwezig is, conform de definitie van pag 181:

"Gebouwgebonden koel- en vriesopslag, zoals in het gebouw geïntegreerde koel- en vriescellen én koel- en vriesmeubelen die zijn aangesloten op een centraal koel/vriessysteem, voor bijvoorbeeld catering of bedrijfsrestaurant. Geen lossen koel- of vriesapparaten (kasten)"

wordt de credit POL 3 gefilterd 

Datum van publicatie:
01 juli 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 8 - Interne luchtkwaliteit

Definitie externe bronnen

Definities : Onder externe bronnen van verontreiniging wordt in principe alle bronnen bedoeld behalve die van ventilatiesystemen van het eigen gebouw. Dit betekent dus dat de dakafzuigventilatoren onder de 10 meter regel vallen. Echter met betrekking tot andere verontreinigingsbronnen als rioleringsontluchting of uitlaatgassen van ketels of dergelijke van het eigen of een ander gebouw dient 20 meter te worden aangehouden. 

Datum van publicatie:
01 juli 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 9 - Vluchtige organische verbindingen

Twee componentenverf

Criteria eis 1: In geval van twee componentenverf dient te worden voldaan aan de emissienormen van maximaal fase 2 voor organische oplosmiddelen uit de Europese Decopaint Directive 2004/42/EC, waarbij de emissieconcentratie is bepaald volgens EN-ISO 11890-2:2006 of ASTMD 2369. 

Datum van publicatie:
01 juli 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Wat 1 - Waterverbruik

Waterverbruik - drinkwater

criteria eis 1.
Waar de geleverde bewijsvoering aantoont dat de gespecificeerde waterkranen, urinoirs, toiletten en douches minder drinkwater gebruiken dan standaardvoorzieningen met gelijkwaardige functies.

In plaats van drinkwater dient gelezen te worden: water. 

Datum van publicatie:
01 juli 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 10 - Het gebouw en terrein als educatiemiddel

Het gebouw en terrein als educatiemiddel

De tekst onder het kopje Terrein (p77, “1. Het terrein / de terreinrichting ... de bovengenoemde opties”) mag als volgt geïnterpreteerd worden: de bullets zijn voorbeelden van educatieve inrichting van het terrein, geen vereisten. Het terrein hoeft niet per sé als educatief middel gebruikt te worden, maar is wel onderdeel van de educatie. 

Datum van publicatie:
21 juni 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • W&W 5 - Eigenaarschap

Maximaal 3 punten

In de Kop en de Creditcriteria wordt vermeld dat er maximaal 6 punten kunnen worden toegekend.
Dat is fout en moet zijn “
Er kunnen maximaal 3 punten worden toegekend”. 

Datum van publicatie:
12 mei 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012 v1.0
 • Hea 1 - Daglichttoetreding

Daglicht

De keukenfunctie in “tabel 1: minimum grenswaarden gemiddelde daglichtfactor per onderscheiden gebouwfunctie” is alleen van toepassing op de keuken in woningen. 

Datum van publicatie:
25 januari 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

ISO 14001

MAT 5 – Tabel 1, Tier-levels 3 en 4 ‘certified EMS’: akkoord zijn elk gecertificeerd milieumanagementsysteem; ISO-14001; MVO prestatieladder niveau 3 of hoger indien onderbouwde herkomst van materialen onderdeel is van de scope. 

Datum van publicatie:
17 januari 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • Wst 1 - Afvalmanagement op de bouwplaats

ISO 14001

WST 1 – 3e punt, Eis 3: als equivalent van ‘ISO 9001- en 14001-certificering’ is ook akkoord ISO 9001 + MVO prestatieladder niveau 3 of hoger. 

Datum van publicatie:
17 januari 2013
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Pagina's