Hulp bij credits

U kunt navigeren naar hulpteksten via het menu of u kunt in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Deze hulppagina's zijn nog in ontwikkeling

Alleen voor de BRL nieuwbouw zijn op dit moment de eerste pagina's gevuld. Wilt u meewerken aan het schrijven van deze pagina's, of heeft goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet u rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • Hea 16 - Flexibiliteit

Flexibiliteit

Op bladzijde 149 moet bij tweede punt, criterium 1 en 2, bullet 1  programma’s/indelingen gelezen worden in plaats van woonprogramma’s/woningindelingen. De criteria is voor alle type gebouwen van toepassing. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Le 1 - Hergebruik van land

Hergebruik van Land - Bestemmingsplanwijziging

Een bestemmingsplanwijzigingen ten behoeve van het bouwproject mag wel indien er een wijziging is van een bebouwde functie naar een andere bebouwde functie. Bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging van de functie industrie naar retail 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 8 - Interne luchtkwaliteit

Adiabatische bevochtiging

Onder criteria eis 6 staat beschreven dat enkel een systeem met stoombevochtiging is toegestaan. Echter, een luchtbehandelingssysteem met adiabatische bevochtiging is tevens toegestaan indien deze voldoet aan de voorwaarden in de ISSO 55.3 en is voorzien van een VDI- 6022 hygiëne certificaat. 

Datum van publicatie:
27 juni 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 10 - Het gebouw en terrein als educatiemiddel

Het gebouw en terrein als educatiemiddel

Bij criteria-eisen staat gebouw "en/of" terrein. Dit moet conform de creditcriteria gelezen worden als “en”. 

Datum van publicatie:
29 mei 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Tra 1 - Aanbod van Openbaar Vervoer

Aanbod van Openbaar Vervoer

<10 min, <15 min en <20 min dient gelezen te worden als : ≤10, ≤15, ≤20 (kleiner of gelijk aan) 

Datum van publicatie:
29 mei 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 8 - Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

Conform BRL 2011 v1.0 is de eis van oplevermeting en daarmee het akoestisch rapport komen te vervallen voor vorige versies van de BRL. 

Datum van publicatie:
24 mei 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Kli 6 - Bodemgesteldheid

Gebruiksfuncties afgestemd op de bodem

“De verschillende gebruiksfuncties zijn afgestemd op de potenties van de fysieke bodemgesteldheid (bodemstructuur en geohydrologie):"
moet gelezen worden als:
"de volgende gebruiksfuncties zijn als volgt afgestemd op de bodem:".

Dit betekent dat bijv. in het geval van zware gebouwen, deze dan niet mogen staan in een gebied met klei- of veengrond, anders wordt niet voldaan aan dit punt. 

Datum van publicatie:
28 april 2012
Versie:
 • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012 v1.0
 • Man 2 - Bouwplaats en Omgeving

Bouwplaats categorieën

Bij eerste punt staat nu te lezen: 6 items uit alle 4 de categorieën. Hier wordt bedoeld dat uit elke van de 4 categorieën minimaal 6 items moeten voldoen. 

Datum van publicatie:
27 juli 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Wst 1 - Afvalmanagement op de bouwplaats

Afval op bouwplaats

Deze credit is van toepassing op al het afval op een bouwplaats. Dit blijkt al uit het doel van de credit en de verwijzingen in de rest van de tekst. Alleen in de credit criteria staat nog te lezen bouwafval, terwijl dit ook gelezen kan worden als afval op de bouwplaats en dus ook sloopafval betreft. 

Datum van publicatie:
27 juli 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 2 - Bouwplaats en Omgeving

Checklist A2

Bij eerste punt staat nu te lezen: 6 items uit alle 4 de categorieën. Hier wordt bedoeld dat uit elke van de 4 categorieën minimaal 6 items moeten voldoen. 

Datum van publicatie:
27 juli 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 4 - Ruimteverwarminggerelateerde NOx emissies

Ruimteverwarming met elektriciteit

Op pag. 324, onder Verwarming met elektriciteit staat: “0,15 gram NOx/kWh elektriciteit (bron: Cijfers en Tabellen 2007”)

Men dient echter “255mg NOx/kWh elektriciteit (bron:Breeam Europe 2009 Checklist A9)” aan te houden, zoals in de voorbeeldberekening van pag. 326 vermeld staat. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 1 - Prestatieborging

Prestatieborging ontwerpfase

Op p34, Criteria-eisen, Eerste punt, 3, staat: “De commissioningmanager moet zijn aangesteld tijdens de ontwerpfase...” Het is niet langer noodzakelijk aan te tonen dat deze is aangesteld tijdens de ontwerpfase. Het benodigde bewijsmateriaal blijft ongewijzigd. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 6 - Afstromend regenwater

Beplanting is installaties

Op p339 staat:
“Dakbeplanting"
Dakbeplanting moet beoordeeld worden als er een risico is van stoffen zoals benzine of olie. Koelmiddelen worden niet beoordeeld in deze credit aangezien zij een gevaar voor besmetting van de lucht vormen en niet van watergangen.”

Op p340, onder Geen door vervuiling bedreigde gebieden staat: “...EN er is geen beplanting aangebracht op het dak...”

In beide gevallen moet ‘beplanting’ gelezen worden als ‘installaties’. Dit is een vertalingsfout (Engels ‘plants’ is vertaald door ‘planten’ maar moet zijn ‘installaties’). 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 12 - Levenscycluskostenanalyse

Levenscycluskostenanalyse

De verwijzingen naar ISSO- en SBR-publicaties onder Criteria-eisen (p54, 55) moeten niet gelezen worden als eis om de LCC volgens die publicaties uit te voeren. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 13 - Akoestiek

Kantoortuinen

In het bouwbesluit is de eis voor kantoortuinen iets ruimer, bij kantoortuinen is het juist meer storend voor de gebruiker als het te stil is. Daarom kan men de eis in BREEAM-NL ruimer interpreteren: +5dB voor kantoortuinen. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 8 - Energiezuinige liften

Energiezuinige liften

Criteria eis 7 op pag177 dient ruimer te worden geïnterpreteerd: "De lift is uitgevoerd met een spaarstand functie, die door de (groeps)besturing afhankelijk van het verkeersaanbod wordt geactiveerd. De spaarstand kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door tijdelijk liften uit de groep te halen, door de hefsnelheid te reduceren afhankelijk van de kooibelading, of door nadrukkelijk te sturen op optimale kooibelading. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 1 - Prestatieborging

Prestatieborging

Op p34, Criteria-eisen, Eerste punt, 3, staat: “De commissioningmanager moet zijn aangesteld tijdens de ontwerpfase...” Het is niet langer noodzakelijk aan te tonen dat deze is aangesteld tijdens de ontwerpfase. Het benodigde bewijsmateriaal blijft ongewijzigd. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 3 - Milieu-impact bouwplaats
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

PEFC

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) toetst houtcertificatiesystemen aan de Nederlandse Inkoopcriteria in opdracht van het Ministerie van VROM. http://www.tpac.smk.nl/32/home.html geeft aan dat ook PEFC hout gelijkwaardig is voor BREEAM-NL Nieuwbouw.

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Tra 2 - Afstand tot basisvoorzieningen

Afstand tot basisvoorzieningen

Criteria eis 1:
Op p192, Criteria-eisen, 1, staat: ... "Supermarkt met versafdeling Geldautomaat (pin en chip)"...

De versafdeling is geen harde eis, er hoeft geen bewijsmateriaal voor worden aangeleverd. Voor de definitie “Supermarkt” kan men het volgende aanhouden: “Een supermarkt is een relatief grote zelfbedieningswinkel waar voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen worden verkocht. Men spreekt van een supermarkt als er behalve levensmiddelen bv. ook verse groente, brood en vlees worden verkocht.”

“Pin en chip” mag gelezen worden als “pin”. 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Wst 3 - Opslagruimte voor herbruikbaar afval

Retail opslagruimte

Op pag. 277, onder retail staat: “P.M. Zie BREEAM International 2008: Retail.”

Dit moet gelezen worden als: “De benodigde opslagruimte voor herbruikbaar afval wordt bepaald door de grootte en het aantal winkels dat de opslagruimte bedient en de te verwachten hoeveelheid herbruikbaar afval van die winkels.” 

Datum van publicatie:
04 mei 2011
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Pagina's