Mat 1 - Bouwmaterialen

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

Versie van de Bepalingsmethode

Voor de bepaling van de schaduwkosten dient de meest recente versie van de “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW werken” op de registratiedatum aangehouden te worden voor de bepaling van de schaduwprijs. Er mag altijd gebruik worden gemaakt van een recentere versie van deze bepalingsmethode.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken

Op 1 augustus 2017 is de bepalingsmethode uitgebreid met bijlage J. In deze bijlage zijn een aantal aanpassingen opgenomen. De aspecten in deze bijlage zorgen ervoor dat de scope wat er in de berekening meegenomen dient te worden is veranderd. Deze scope wijziging leidt tot aanzienlijk andere uitkomsten. Om deze reden is besloten om de bijlage voor alle BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie versie buiten beschouwing te laten.

Voor recente BREEAM-NL projecten geldt voor de MPG zodoende dezelfde scope als voor oudere projecten. Deze scope is vastgelegd in bijlage D van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. Hierin wordt gesteld dat alle opbouwen van gebouw en perceel opgenomen moeten worden. Daarnaast is er in de BRL een lijst met NL-SfB codes opgenomen van onderdelen die meegenomen moeten worden in het project.

In de praktijk betekent dit dat alle in de NL-SfB-lijst opgenomen elementen op het perceel moeten worden opgenomen in de MPG berekening. Alle elementen die buiten het perceel worden uitgevoerd vallen buiten de scope van de berekening. Alle producten en materialen die benodigd zijn om een betere energieprestatie dan de wettelijke EPC eis te behalen moeten worden meegenomen in de MPG berekening. Met BREEAM-NL wordt integraal het gebouw beoordeeld zoals deze is gebouwd, de materiaalberekening moet dus een reflectie zijn van het gebouw ‘as-built’ en overeenkomen met de materialen en technieken zoals deze zijn gebruikt in de ENE 1 berekening.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Toepassing versie NMD

De versie van de NMD die wordt gebruikt voor de bewijsvoering van creditcriteria 1 (de overweging van drie materialenopties) wordt bepaald op basis van de registratiedatum. De actuele versie van de NMD op de datum van registratie is van toepassing en een recentere versie mag worden gebruikt.  Echter: wanneer de actuele versie van de NMD minder dan een jaar voorafgaand aan de registratie is gepubliceerd mag voor creditcriteria 1 de voorgaande versie worden gebruikt. 

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Tabel 24 Scope materialen

Tabel 24 op pagina 221 van MAT 1 is niet meer van toepassing. Zie voor een actuele scope van de materialen voor de beoordeling van MAT 1 de materialengroepen in de Nationale Milieudatabase. Voor informatie over de nationale milieudatabase zie breeam.nl/hulp 

Datum van publicatie:
15 oktober 2015
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

Referentiewaarden MAT 1 Calculator

Referentiewaarde: Zie BREEAM.NL/hulp voor een actueel overzicht van referentiewaardes. 

Datum van publicatie:
14 november 2014
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Achtergrond / Baten

Het identificeren en stimuleren van het gebruik van materialen met een lage milieu-impact gedurende de volledige levenscyclus van het gebouw. In BREEAM-NL (maar ook bijvoorbeeld de Criteria duurzaam inkopen) is de basis voor het toekennen van punten / credits voor duurzaam materiaalgebruik gebaseerd op de MPG en bijbehorende materialendatabase (NMD).

Referentiewaarde

Als basis voor het toekennen van punten ligt de referentiewaarde, de procentuele verbetering t.o.v. van deze referentiewaarde bepaald bijvoorbeeld het aantal BREEAM-NL punten. De referentiewaarde reflecteert in principe een standaard gebouw zonder aanzienlijk duurzaam materiaalgebruik.

Bij elke update van de Nationale Milieudatabase (NMD) worden er wijzigingen doorgevoerd die van invloed kunnen zijn op de berekende schaduwprijs van een gebouw. Zeker als er bijvoorbeeld wijzigingen plaatsvinden aan de schaduwprijs van beton of staal kan dit een aanzienlijke invloed hebben op de berekening van de schaduwprijs. In de volgende tabel is daarom uitgezet welke versies van de Nationale Milieudatabase inmiddels zijn verschenen en wat de corresponderende referentiewaarde is. (zie de paragraaf Rekentools voor de corresponderende versies van de beschikbare rekentools). 

Twee keer per jaar vindt de update van de Nationale Milieudatabase plaats. Op milieudatabase.nl staat de implementatiedatum van de volgende versie van de NMD gepubliceerd.


Nationale Milieudatabase en corresponderende referentiewaarden €/m²/jaar

(A) t/m BREEAM-NL 2011(B) BREEAM-NL 2014
databasedatum lancering NMDniet-industrieindustriewoningenniet-industrieindustriewoningen
NMD 1.0 + database greencalc 4.201-11-20111,31,31,1---
NMD 1.215-09-20121,31,31,1---
NMD 1.425-03-20131,31,31,1---
NMD 1.514-10-20131,31,31,11,00,80,8
NMD 1.617-06-20141,00,80,81,00,80,8
NMD 1.715-06-20150,90,70,70,90,70,7
NMD 1.806-09-20160,90,70,70,90,70,7
NMD 2.015-06-20171,10,911,10,91
NMD 2.101-01-20180,950,750,80,950,750,8
NMD 2.213-07-20180,940,730,680,940,730,68
NMD 2.301-02-20190,940,730,680,940,730,68
NMD 3.001-01-2020ntbntbntbntbntbntb

LET OP bij gebruik van deze tabel:

 • BRL 2011 en voorgaand (kolom A). Voor deze versies van de beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw mag een BREEAM-NL project zelf kiezen voor een versie van de Nationale Milieudatabase.
 • BRL 2014 (kolom B). Datum van registratie van het project voor BREEAM-NL certificering bepaalt de versie van de Nationale Milieudatabase, het project mag altijd kiezen voor een meer recente versie van de NMD. Indien ten tijde van registratie van project de DGBC materialentool met meest recente versie van de NMD nog niet beschikbaar was, mag de NMD van voorgaande versie van de DGBC materialentool gebruikt worden. Hetzelfde geldt bij het gebruik van andere rekentools.

Referentiewaarde bepalen bij verschillende functies

Voor gebouwen met gebouwfuncties waarvoor verschillende referentiewaarden gelden, wordt de referentiewaarde voor het credit bepaald op basis van het BVO van de gebouwfuncties.
Bijvoorbeeld voor de NMD 1.8: Het project heeft een BVO van 4.000 m2, hiervan heeft 3.000 m2 een industriefunctie en 1.000 m2 kantoorfunctie. De referentiewaarde voor het project wordt dan (3000*0,7 + 1000*0,9) / 4000 = 0,75

Rekentools

Er zijn verschillende rekentools beschikbaar die gebruik maken van de Nationale Milieudatabase. Zo is er ondermeer de One Click LCAMRPI FreetoolGPR Bouwbesluit en MPGCalc. Zo lang de tools gebruik maken van de nationale milieudatabase is het toegestaan de tool te gebruiken. Let wel op de versie van de NMD die de tool gebruikt, per versie van de NMD is een referentiewaarde van toepassing.

Zie onderstaand overzicht van versies van de NMD, en bijbehorende DGBCmaterialentool en versie van One Click LCA. Neem contact op met de leverancier van de andere rekentools voor de gebruikte versie van de Nationale Milieudatabse (NMD).

 • One Click LCA = NMD v2.1 en recenter (beschikbaar per 1 maart 2018)
 • DGBC Materialentool 3.20 = NMD v2.0 (beschikbaar per 15 juni 2017)
 • DGBC Materialentool 3.10 = NMD v1.8 (beschikbaar per 29 november 2016)
 • DGBC Materialentool 3.01 = NMD v1.7 (beschikbaar per 22 oktober 2015)
 • DGBC Materialentool 2.21 = NMD v1.6 (beschikbaar per 14 november 2014)
 • DGBC Materialentool 2.12 & 2.13 = NMD v1.5 (beschikbaar per 21 februari 2013)
 • DGBC Materialentool 2.11 = NMD v1.4
 • DGBC Materialentool 2.0 = NMD v1.2
 • DGBC Materialentool 1.0 = greencalc 4.2 en NMD 1.0

Voor meer informatie en downloads zie website DGBC Materialentool.

Aanvullende informatie

Hoe moet de impact van minimaal 5% op de totale schaduwprijs berekend worden?

In de basis gaat het om de referentieberekening, het oorspronkelijke plan voor de bouw, waarmee de vergelijking moet worden gemaakt. Uitgangspunt van de criteria-eis en het benoemen van de 5% is dat er geen kleine opties zonder impact vergeleken kunnen worden om aan het eerste punt te voldoen.

Bijvoorbeeld: Bij berekening van het oorspronkelijk plan voor bouw blijkt de uitkomst 1,00 euro/m2/BVO te zijn, dit is optie A. Doormiddels van een analyse van de resultaten blijkt dat voornamelijk de dakconstructie een zware impact heeft op de totale milieubelasting. Voor de dakconstructie worden 2 andere materialenopties (optie B en optie C) met milieuwinst uitgedacht, wat een totaal van 3 opties geeft.

Optie A - kunststof = 1,00 euro/m2/jaar
Optie B - metaal = 0,96 euro/m2/jaar = -4%
Optie C - hout = 0,93 euro/m2/jaar = -7%
Totaal aan overwogen opties heeft een impact van 4 + 7 = 11% op de schaduwprijs.

Opmerking: Aangezien het niet mogelijk is om twee of drie opties tegelijkertijd uit te voeren dient de bovengenoemde totale milieu-impact enkel om een 'aanzienlijke impact' in de creditcriteria te kwantificeren. Het is aan de assessor om te beoordelen of de voorgestelde opties voldoende zijn om een serieuze overweging te maken.

In ons project worden kantoorruimten casco opgeleverd, hoe dien ik dit mee te nemen in de materialenberekening?

De inrichting van casco-kantoorruimten, zoals (metal-stud) binnenwanden, vormt geen onderdeel van de Greenlease-overeenkomst zoals IN-107 omschrijft. Toch kan de casco situatie in de tool worden ingevoerd door een conservatieve aanname van de inrichting van de kantoordelen mee te nemen in de berekening. Hier kan worden uitgegaan van het BVO van de casco-ruimte en gangbare materialen. In de huurovereenkomst zal, vergelijkbaar met de groenlease-overeenkomst, moeten worden opgesteld dat de huurder rekening houdt met de eisen uit de BRL, voor zowel MAT 1 als MAT 5.

Renovatie

Zie voor aanvullende informatie over renovatieprojecten pagina 221 van de Beoordelingsrichtlijn 2014 versie 2.0 onder het kopje "Aanvullingen op de criteria-eisen".

Datum laatste wijziging: 30 september 2019