Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Deze hulppagina's zijn nog in ontwikkeling

Alleen voor de BRL nieuwbouw zijn op dit moment de eerste pagina's gevuld. Wil je meewerken aan het schrijven van deze pagina's, of heeft goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • MAT05 - Natuurrampen

MAT05 update risicokaart

Aangepaste tekst voor aanvullingen op de criteria:

 • "Aardbevingen: een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt."

moet gelezen worden als

 • "Aardbevingen: Een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt OF in de Mercalli zone ligt met intensiteit van VI of lager."
Datum van publicatie:
03 december 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • MAT14 - Rampenbeheersing

MAT 14 - Rampenbeheersing

Aangepaste tekst voor aanvullingen op de criteria:

 • "Aardbevingen: een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt."

moet gelezen worden als 

 • "Aardbevingen: een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt OF in de Mercalli zone ligt met een itensiteit van VI of lager"

Datum van publicatie:
03 december 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • In-Use Algemeen

Betrekken parkeergarages en parkeerplaatsen

In paragraaf 2.2, bullet 5, wordt gesproken van relevante faciliteiten. Asset gerelateerde parkeergarages en/of parkeerplaatsen zijn een voorbeeld van een relevante faciliteit.

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE101 - Buitenverlichting en verlichting parkeergarage

Verlichting in asset gerelateerde parkeergarage

Verlichting parkeergarage heeft betrekking op de asset gerelateerde parkeerplaatsen in een parkeergarage op het eigen perceel én parkeerplaatsen in een parkeergarage buiten het perceel die beschikbaar zijn gesteld voor de gebruiker van het asset.

Als aantoonbaar minder dan 50% van de parkeerplaatsen in deze parkeergarage(s) ter beschikking wordt gesteld aan de gebouwgebruikers van het te beoordelen asset, mag/mogen de parkeergarage(s) buiten beschouwing worden gelaten. Als het aandeel hoger is dan 50% valt/vallen de gehele parkeergarage(s) binnen de beoordeling.

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • TRA101 - Beperken parkeren

Asset gerelateerde parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen heeft betrekking op alle aan het asset gerelateerde parkeerplaatsen op het eigen perceel én parkeerplaatsen die beschikbaar zijn gesteld voor de gebruiker van het asset buiten het perceel, zoals parkeerplaatsen in een nabijgelegen parkeergarage of op een nabijgelegen parkeerterrein.

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • TRA102 - Alternatief vervoer

Totaal aantal parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen heeft betrekking op alle aan het asset gerelateerde parkeerplaatsen op het eigen perceel én parkeerplaatsen die beschikbaar zijn gesteld voor de gebruiker van het asset buiten het perceel, zoals parkeerplaatsen in een nabijgelegen parkeergarage of op een nabijgelegen parkeerterrein

Bij parkeerplaatsen voor bezoekers die aantoonbaar gemiddeld minder dan twee uur verblijven is het aanbieden van laadpalen niet benodigd en kunnen deze parkeerplaatsen buiten de berekening van het benodigde percentage worden gelaten.

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • POL01- Vloeistofafscheiders (vet en olie)

Aanwezigheid parkeerplaatsen/parkeerfaciliteiten

Parkeerplaatsen heeft betrekking op alle aan het asset gerelateerde parkeerplaatsen op het eigen perceel én gehuurde parkeerplaatsen buiten het perceel

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Mat 8 - Gebouw flexibiliteit

Rekentool gebouwflexibiliteit

In MAT 8 Rekentool gebouwflexibiliteit v1.0 is de tekst bij onderdeel 9- aanwezige voorzieningen op het tabblad ‘Rekentool’ niet juist. De juiste uitleg staat op het 'Toelichting onderdelen'.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 7a - Energiezuinige koel- en vriesopslag - overige functies
 • Ene 7b - Energiezuinige koel- en vriesopslag - winkel en logies
 • Pol 3 - GWP van koudemiddelen voor warenkoeling

Professionele koel- en vrieskasten

Bij definities staat dat grote stekkerklare koel- en vriesinstallaties en professionele koel en vrieskasten tot de scope van deze credit behoren. Indien koel- of vriesvoorzieningen zijn voorzien van een energielabel conform de richtlijn 2010/1060 dan vallen deze buiten de scope van deze credit. 
Let op koel- en vriesvoorzieningen met een energielabel conform richtlijn 2015/1094 vallen wel binnen de scope van de credit.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • ENE30 - Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen

Invoer van meetgegevens van minder dan 1 jaar van hernieuwbare energie bronnen

Het gemeten energiegebruik van op het perceel opgewekte hernieuwbare energie over een kleinere periode dan een jaar, mag worden gebruikt als Eher in de berekening van het percentage lokaal opgewekte hernieuwbare energie. Voorwaarde is dat het gemeten totaal energiegebruik van het asset (Etot) wel een volledige jaar beslaat. Het is niet toegestaan de opgewekte hernieuwbare energie te extrapoleren naar een volledig jaar en dat als invoer voor Eher te gebruiken.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE31 - ENE61 - Energierekenmodel

Invoer van meetgegevens van minder dan 1 jaar voor niet-standaard energiegebruikers

Geverifieerde data voor niet-standaard energiegebruikers van een periode van minder dan de onder ENE31 en ENE32 ingevoerde meetperiode, mag als dusdanig in het rekenmodel worden ingevoerd. Het is niet toegestaan de energiegegevens te extrapoleren naar de ingevoerde meetperiode en dat als invoer te gebruiken.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

Betoncertificering met CSC

Toegepast beton met een CSC certificaat op de niveaus Bronze, Silver, Gold en Platinum wordt gewaardeerd met een herkomstclasseringsniveau (tierlevel) van 1.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

TPAC gecertificeerd hout

Toegepast hout met een door TPAC goedgekeurd Chain of Custody certificaat wordt gewaardeerd met  een herkomstclasseringsniveau (tierlevel) van 1.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

Isolatiemateriaal met meer dan 50% gerecycled materiaal

De eisen uit tabel 29 (BRL 2014 v2) of tabel 30 (BRL 2014 v1.01) die aan de toeleveringsketen worden gesteld voor steenwol, glas en cellulair glas bestaande uit minder dan 50% gerecycled materiaal, kunnen ook worden aangehouden voor steenwol, glas en cellulair glas bestaande uit meer dan 50% gerecycled materiaal.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

Onjuist puntenaantal

Het in de creditcriteria benoemde aantal punten dat wordt berekend met de MAT-5 calculator is onjuist. De juiste puntenverdeling van de BREEAM-NL 2014 MAT-5 Calculator staat op pagina 230 bij het tweede bullet van het kopje berekeningsprocedure.  

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • Ene 7b - Energiezuinige koel- en vriesopslag - winkel en logies

Tekstuele correctie

Onder aanvullende informatie wordt de tekst onder het kopje “koelwarmteterugwinning niet haalbaar” vervangen door de volgende tekst:

 Indien thermische opslag of warmteterugwinning niet haalbaar is omdat er geen periode van lage belasting is en/of er geen vraag voor teruggewonnen warmte is, dan kan het tweede punt worden toegekend, mits aan alle eisen van het eerste punt is voldaan. Het ontwerpteam moet onderbouwen waarom er geen haalbare mogelijkheden voor terugwinning van warmte, vrije koeling of thermische opslag zijn.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Mat 1 - Bouwmaterialen

Versie van de Bepalingsmethode

Voor de bepaling van de schaduwkosten dient de meest recente versie van de “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW werken” op de registratiedatum aangehouden te worden voor de bepaling van de schaduwprijs. Er mag altijd gebruik worden gemaakt van een recentere versie van deze bepalingsmethode.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 1 - Bouwmaterialen

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken

Op 1 augustus 2017 is "bijlage J" aan de "Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken" toegevoegd. Er is op dit moment onduidelijkheid over de wijze waarop de tekst moet worden geïnterpreteerd. Daarnaast is de huidige NMD niet toereikend om een juiste MPG-berekening op basis van deze bijlage te kunnen maken. Daarom is de volgende interpretatie van toepassing:

Voor de bepaling van de schaduwkosten dient "bijlage J (normatieve bijlage van 1 augustus 2017)" van de "Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken"  tot nader order volledig buiten beschouwing te worden gelaten.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

GWP-100 waarden

Voor de GWP-100 waarden zoals benoemd in de tabel op pagina 320 kunnen ook de GWP-100 year waarden worden aangehouden uit table 8.A.1 van de IPCC Fifth Assessment Report worden aangehouden. Deze is bereikbaar via de volgende link:

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

GWP-100 waarden

Voor de GWP-100 waarden zoals benoemd in de tabel op pagina 315 kunnen ook de GWP-100 year waarden worden aangehouden uit table 8.A.1 van de IPCC Fifth Assessment Report worden aangehouden. Deze is bereikbaar via de volgende link:

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Pagina's