Hulp bij credits

U kunt navigeren naar hulpteksten via het menu of u kunt in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Deze hulppagina's zijn nog in ontwikkeling

Alleen voor de BRL nieuwbouw zijn op dit moment de eerste pagina's gevuld. Wilt u meewerken aan het schrijven van deze pagina's, of heeft goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet u rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • ENE30 - Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen

Invoer van meetgegevens van minder dan 1 jaar van hernieuwbare energie bronnen

Het gemeten energiegebruik van op het perceel opgewekte hernieuwbare energie over een kleinere periode dan een jaar, mag worden gebruikt als Eher in de berekening van het percentage lokaal opgewekte hernieuwbare energie. Voorwaarde is dat het gemeten totaal energiegebruik van het asset (Etot) wel een volledige jaar beslaat. Het is niet toegestaan de opgewekte hernieuwbare energie te extrapoleren naar een volledig jaar en dat als invoer voor Eher te gebruiken.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE31 - ENE61 - Energierekenmodel

Invoer van meetgegevens van minder dan 1 jaar voor niet-standaard energiegebruikers

Geverifieerde data voor niet-standaard energiegebruikers van een periode van minder dan de onder ENE31 en ENE32 ingevoerde meetperiode, mag als dusdanig in het rekenmodel worden ingevoerd. Het is niet toegestaan de energiegegevens te extrapoleren naar de ingevoerde meetperiode en dat als invoer te gebruiken.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

Betoncertificering met CSC

Toegepast beton met een CSC certificaat op de niveaus Bronze, Silver, Gold en Platinum wordt gewaardeerd met een herkomstclasseringsniveau (tierlevel) van 1.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

TPAC gecertificeerd hout

Toegepast hout met een door TPAC goedgekeurd Chain of Custody certificaat wordt gewaardeerd met  een herkomstclasseringsniveau (tierlevel) van 1.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 8 - Gebouw flexibiliteit

Rekentool gebouwflexibiliteit

In MAT 8 Rekentool gebouwflexibiliteit v1.0 is de tekst bij onderdeel 9- aanwezige voorzieningen op het tabblad ‘Rekentool’ niet juist. De juiste uitleg staat op het 'Toelichting onderdelen'.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 7a - Energiezuinige koel- en vriesopslag - overige functies
 • Ene 7b - Energiezuinige koel- en vriesopslag - winkel en logies
 • Pol 3 - GWP van koudemiddelen voor warenkoeling

Professionele koel- en vrieskasten

Bij definities staat dat grote stekkerklare koel- en vriesinstallaties en professionele koel en vrieskasten tot de scope van deze credit behoren. Indien koel- of vriesvoorzieningen zijn voorzien van een energielabel conform de richtlijn 2010/1060 dan vallen deze buiten de scope van deze credit. 
Let op koel- en vriesvoorzieningen met een energielabel conform richtlijn 2015/1094 vallen wel binnen de scope van de credit.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

Isolatiemateriaal met meer dan 50% gerecycled materiaal

De eisen uit tabel 29 (BRL 2014 v2) of tabel 30 (BRL 2014 v1.01) die aan de toeleveringsketen worden gesteld voor steenwol, glas en cellulair glas bestaande uit minder dan 50% gerecycled materiaal, kunnen ook worden aangehouden voor steenwol, glas en cellulair glas bestaande uit meer dan 50% gerecycled materiaal.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

Onjuist puntenaantal

Het in de creditcriteria benoemde aantal punten dat wordt berekend met de MAT-5 calculator is onjuist. De juiste puntenverdeling van de BREEAM-NL 2014 MAT-5 Calculator staat op pagina 230 bij het tweede bullet van het kopje berekeningsprocedure.  

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • Ene 7b - Energiezuinige koel- en vriesopslag - winkel en logies

Tekstuele correctie

Onder aanvullende informatie wordt de tekst onder het kopje “koelwarmteterugwinning niet haalbaar” vervangen door de volgende tekst:

 Indien thermische opslag of warmteterugwinning niet haalbaar is omdat er geen periode van lage belasting is en/of er geen vraag voor teruggewonnen warmte is, dan kan het tweede punt worden toegekend, mits aan alle eisen van het eerste punt is voldaan. Het ontwerpteam moet onderbouwen waarom er geen haalbare mogelijkheden voor terugwinning van warmte, vrije koeling of thermische opslag zijn.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Mat 1 - Bouwmaterialen

Versie van de Bepalingsmethode

Voor de bepaling van de schaduwkosten dient de meest recente versie van de “Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW werken” op de registratiedatum aangehouden te worden voor de bepaling van de schaduwprijs. Er mag altijd gebruik worden gemaakt van een recentere versie van deze bepalingsmethode.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 1 - Bouwmaterialen

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken

Op 1 augustus 2017 is "bijlage J" aan de "Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken" toegevoegd. Er is op dit moment onduidelijkheid over de wijze waarop de tekst moet worden geïnterpreteerd. Daarnaast is de huidige NMD niet toereikend om een juiste MPG-berekening op basis van deze bijlage te kunnen maken. Daarom is de volgende interpretatie van toepassing:

Voor de bepaling van de schaduwkosten dient "bijlage J (normatieve bijlage van 1 augustus 2017)" van de "Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken"  tot nader order volledig buiten beschouwing te worden gelaten.

Datum van publicatie:
10 november 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 5 - Toepassing duurzame energie

Referentieberekening

Indien de berekende CO2 uitstoot in de EPG berekening kleiner of gelijk is aan 0. Kan voor het eerste tot en met het derde punt de EPG berekening van de referentiesituatie komen te vervallen. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

Correctie Tabel 33 GWP waarden

De GWP waarden in tabel 33 (v1.01) en 32 (v2) zijn niet correct. Zie BREEAM.NL/hulp voor de juiste GWP waarden.

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • POL01- Vloeistofafscheiders (vet en olie)

Water- en olie afvoer naar natuurlijke watergangen en/of het openbaar riool

Tekst onder criteria 2:

“die water van binnen de ondergrondse of overdekte gebieden naar natuurlijke watergangen kunnen leiden”

moet gelezen worden als:

“die water van binnen de ondergrondse of overdekte gebieden naar natuurlijke waterlopen en/of het openbaar riool kunnen leiden”

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Ene 1 - Energie Efficiëntie

Warmtapwater bij alternatieve EPC industriefunctie

Bij de alternatieve EPC berekening voor industriefuncties dient het energieverbruik voor warmtapwater voor het gehele gebruiksoppervlak in de ontwerpberekening meegenomen te worden. Indien geen sanitairwarmwaterinstallatie in het ontwerp opgenomen is dient men uit te gaan van een (forfaitaire) conventionele standaard warmtapwaterinstallatie (invoer: gasgestookt warmwatertoestel HRww, CW-klasse 4, leidinglengtes > 3 m). Indien specifiek ten behoeve van de industriefunctie wel een sanitair warmwaterinstallatie is opgenomen in het ontwerp dan mag de daadwerkelijk te realiseren/gerealiseerde sanitair warmwaterinstallatie opgenomen worden ten behoeve van het gehele gebruiksoppervlak met industriefunctie. Indien deze installatie uitgerust is met met een doucheWTW mag deze ook opgenomen worden in de berekening. Er mag ook gebruik worden gemaakt van de forfaitair voorgeschreven sanitair warmwaterinstallatie.   

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • ENE31 - ENE61 - Energierekenmodel

Parkeergarages

Een eventuele parkeergarage is geen onderdeel van het energierekenmodel en hoeft niet te worden meegenomen in de berekening. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE31 - ENE61 - Energierekenmodel

Invoer energiegebruik

Als het energiegebruik van het asset niet apart wordt gemeten, kan het energiegebruik in het energierekenmodel worden ingevuld op het niveau waarvoor wel meetgegevens beschikbaar zijn. Voorwaarde is dat in ieder geval het volledige energiegebruik van het asset binnen de aangehouden energiemeetgegevens valt en dat alleen het BVO van het asset zelf wordt ingevoerd in het energierekenmodel.

Neem vooraf contact op met de DGBC Helpdesk om te bespreken of de situatie voldoet.

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Hea 10 - Thermisch comfort

Temperatuur bij koel- en vrieshuizen

Criteria-eis 1.1 en 2.2 – tabel 17: In de NEN-EN ISO 7730:2005 is vastgelegd dat de norm enkel gebruikt kan worden bij een lucht temperatuur (air temperature ta) tussen de 10 en 30 graden Celsius. Voor verblijfsruimten met een (ontwerp) luchttemperatuur onder de 10 graden Celsius mag de temperatuurgrens worden genegeerd. Een berekening op basis van NEN-EN ISO 7730:2005 met een luchttemperatuur (ta) onder de 10 graden Celsius kan aantonen dat aan de eis wordt voldaan.

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Pol 7 - Minimalisering lichtvervuiling

Richtlijn lichthinder

Bij eis 1.1 en 1.3 mag in plaats van de benoemde richtlijnen ook de richtlijn lichthinder 2017 van de NSVV aangehouden worden. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Pol 7 - Minimalisering lichtvervuiling

Richtlijn lichthinder

Bij eis 1 en 3 mag in plaats van de benoemde richtlijnen ook de richtlijn lichthinder 2017 van de NSVV aangehouden worden. 

Datum van publicatie:
02 oktober 2017
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0

Pagina's